Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27273/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi B1-kielen vuosiviikkotuntimäärää kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen opetuksen vähimmäismäärä nousisi kuudesta seitsemään vuosiviikkotuntiin. Esityksessä ehdotetaan, että lisäys tehtäisiin kohdennetusti 7. vuosiluokalle siten, että 7. luokalla B1-kieltä tulisi opettaa kaksi vuosiviikkotuntia ja 8.–9. luokalla yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Lisäyksen johdosta myös perusopetusasetuksen vuosittaista kokonaistuntimäärää tulisi nostaa 7. vuosiluokalla yhdellä tunnilla.

Esitykseen sisältyvät ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamisesta. Asetusmuutosten esitetään tulevan voimaan 1.8.2024.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitus linjasi vuoden 2023 talousarviota käsittelevässä budjettiriihessä 1.9.2022, että B1-kielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla, joka osoitetaan vuosiluokille 7–9. Lisäys perustuu pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti laadittuun kansalliskielistrategiaan.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.11.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/27273/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/27273/2022.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Marjaana Larpa, hallitusneuvos, marjaana.larpa@gov.fi, puh. 0295 330 480
Erja Vitikka, opetusneuvos, erja.vitikka@gov.fi, puh. 0295 330 058
Jenni Nuutinen, hallitussihteeri, jenni.nuutinen@gov.fi, puh. 0295 330 230
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Espoon kaupunki    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finsklärarföreningen rf    
Förbundet Hem och Skola i Finland rf    
Helsingin kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juuan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kauniaisten kaupunki    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto    
Kielilähettiläät ry    
Kotimaisten kielten keskus KOTUS    
Kristiinankaupungin kaupunki    
KT – Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuurojen liitto ry    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mäntyharjun kunta    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Paraisten kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sivistystyönantajat ry    
Sodankylän kunta    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen kielenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luokanopettajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen ruotsinopettajat ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska nu –verkosto    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Åbo Akademi