Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19788/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 
Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työehtosopimuslakia, työsopimuslakia, merityösopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia, yhteistoimintalakia ja opintovapaalakia. 

Työlainsäädännön useista säännöksistä on mahdollista nykyisin poiketa valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäyhdistysten välisellä työehtosopimuksella. Esityksessä ehdotetaan sopimismahdollisuuksien laajentamista siten, että jatkossa vastaava sopimismahdollisuus liittyisi myös työnantajakohtaisiin työehtosopimuksiin. Lisäksi työntekijäpuolta edustavana sopijapuolena voisi jatkossa olla myös valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen jäsenyhdistys. Työehtosopimuslakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että työntekijäyhdistyksen tarkoitusta arvioitaessa huomioitaisiin yhdistyksen muodollisen tarkoituksen lisäksi yhdistyksen tosiasialliset päämäärät ja toiminta. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että työehtosopimuksina pidetään vain sellaisia sopimuksia, joissa sopijapuolet aidosti edustavat työnantaja- ja työntekijäpuolta.

Työehtosopimuksessa on voitu edellyttää paikallisen sopimuksen sopijapuoleksi luottamusmiestä tai muuta yksilöityä edustajaa. Kaikilla työpaikoilla tällaista edustajaa ei ole. Työehtosopimuslakiin sisällytettäisiin säännökset, joiden mukaan paikallinen sopimus voitaisiin tehdä luottamusvaltuutetun tai henkilöstön kanssa yhdessä, jos työehtosopimuksessa edellytettyä henkilöstön edustajaa ei ole eikä työehtosopimukseen ole sovittu vaihtoehtoisesta tasapuoliset sopimisedellytykset turvaavasta menettelystä, kuinka menetellään sanotun henkilöstön edustajan puuttuessa. Henkilöstön edustus määräytyisi siten ensisijaisesti työehtosopimuksen mukaan, mutta viime kädessä tasapuolisten sopimismahdollisuuksien turvaamiseksi lain nojalla. Sääntely koskisi sekä järjestäytynyttä että järjestäytymätöntä työmarkkinakenttää.

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa myös järjestäytymättömillä työpaikoilla saisi soveltaa yleissitovan työehtosopimuksen paikalliseen sopimiseen kelpuuttavia määräyksiä. Yleissitovan työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies edustaisi järjestäytymättömillä työpaikoilla niitä työntekijöitä, jotka ovat voineet osallistua hänen valintaansa.

Työsopimuslaissa säädetyn luottamusvaltuutetun asemaa parannettaisiin siten, että jos tämä tekee henkilöstön edustajana paikallisia sopimuksia, työnantajan olisi edistettävä tämän osaamiseen ja työpaikan toimintaympäristön tuntemukseen liittyviä valmiuksia siinä määrin kuin se on tarpeen henkilöstön edustajan tehtävän hoitamiseksi.

Työehtosopimusten sopijapuolta ja henkilöstön edustajaa koskevat muutokset eivät koskisi julkista sektoria valtiota lukuun ottamatta.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.4.2024. Ruotsin kielellä toimitettavien lausuntojen lausuntoaika päättyy 23.4.2024.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Nico Steiner, puh. 0295 049 001
johtava asiantuntija Elli Nieminen, puh 0295 047 056
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, puh. 0295 064 207
Jakelu:
Akava ry    
Asianajajaliitto/työoikeus-asiantuntijaryhmä    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen AVI    
Itä-Suomen AVI    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT    
Lapin AVI    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen AVI    
SAK ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Työtuomioistuin    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering