Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13526/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Asetus olisi uusi ja se olisi osa tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 täytäntöönpanoa. Asetuksella pantaisiin kansallisesti täytäntöön direktiivin edellyttämiin tuotekieltoihin ja merkintävaatimuksiin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset.  Asetusta täydennettäisiin myöhemmin myös muilla direktiivin täytäntöönpanoon liittyvillä yksityiskohtaisilla vaatimuksilla.

Direktiivin edellyttämät tuotekiellot ja merkintävaatimukset on pantava täytäntöön sellaisenaan, eli kansallista liikkumavaraa ei ole.

Asetus annettaisiin jätelain 9 §:n ja 10 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat jätelain muuttamista koskevassa laissa HE 40/2021 vp.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin edellyttämänä ajankohtana eli 3.7.2021.
 
Tausta
Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904, jäljempänä SUP-direktiivi, annettiin kesäkuussa 2019.

SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat direktiivin liitteessä nimenomaisesti luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat muovituotteet ovat muovituotteita, joita useimmin löytyy roskana EU:n rannoilta.
SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluville muovituotteille säädetään eri artikloissa eri vaatimuksia. Vaatimukset koskevat kansallisia kulutuksen vähennystoimia (4 artikla), tuotekieltoja (5 artikla), tuotevaatimuksia (6 artikla), merkintävaatimuksia (7 artikla), laajennettua tuottajavastuuta (8 artikla), erilliskeräysvaatimuksia (9 artikla), valistustoimenpiteitä (10 artikla) ja EU-raportointia (13 artikla).

SUP-direktiivin liite sisältää seitsemän osaa (A-G) ja direktiivin kunkin artiklan alussa on viitattu siihen liitteen osaan, jossa juuri kyseisen artiklan piiriin kuuluvat muovituotteet on lueteltu. Useat muovituotteet kuuluvat useamman artiklan piiriin.

SUP-direktiivin vaatimukset olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 3.7.2021. SUP-direktiivin vaatimuksia on alettava soveltaa 3.7.2021 – 13.7.2024 välisenä aikana siten, että direktiivin edellyttämiä tuotekieltoja (5 artikla) ja merkintävaatimuksia (7 artikla) on alettava soveltaa jo 3.7.2021. Tämän vuoksi näiden vaatimusten täytäntöön panon edellyttämät lakitason muutokset sekä ko. vaatimusten valvontatoimivaltuus on sisällytetty niin sanotun EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanoa koskevaan hallituksen esitykseen 40/2021 vp. Valvontatoimivaltuus on mainitussa hallituksen esityksessä osoitettu jätelain valvontaviranomaisena jo toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).  Tukes on kevään 2021 aikana jo ryhtynyt valmistautumaan tulevaan valvontatehtävään neuvonnalla. Osana neuvontaa Tukes on avannut direktiivin tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia koskevan verkkosivuston. Siellä on koottuna myös usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.  Verkkosivusto löytyy alempana olevasta linkistä.

Muiden direktiivin vaatimusten täytäntöön panemisesta laaditaan erillinen jätelain muuttamista koskeva hallituksen esitys, jota ei voida antaa eduskunnalle, ennen kuin hallituksen esityksessä 40/2021 vp ehdotetut jätelain muutokset on vahvistettu.  Nyt ehdotettavaa asetusta täydennettäisiin myöhemmin näihin muihin direktiivin vaatimuksiin liittyvillä yksityiskohtaisilla vaatimuksilla. Ympäristöministeriön verkkosivuilla on koottuna tietoa direktiivin täytäntöönpanosta ja kaikista jo valmistuneista komission täytäntöönpanosäädöksistä. 

Edellä selostettuun viitaten asetus olisi osa direktiiviin kansallista täytäntöönpanoa ja täydentäisi edellä mainitussa hallituksen esityksessä 40/2021 vp ehdotettuja jätelain muutoksia.
 
Tavoitteet
SUP-direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää sen soveltamisalaan kuuluvien muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja. Siten direktiivin tavoitteena on edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään torstaina 10.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, katariina.haavanlammi@ym.fi, p. 029 525 0072
Jakelu:
British American Tobacco Finland    
Confetti Oy    
Delipap Oy    
Dermosil    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Fimea    
Helsingin ilmapallokauppa    
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy    
Ilmapallomestarit - Balloon House Oy    
Imperial Brands Finland    
Kaupan Liitto    
Kesko Oyj    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kreab    
Lumene    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Muoviteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Orkla Care Oy    
Pallokauppa J.H. / Pallokauppa.com    
Philip Morris Finland    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Punanaamio    
Sisäministeriö    
SOK    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sulapac    
Suomen Alkoholijuomakauppa ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kuitukierrätys Oy    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Palautuspakkaus Oy    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen Vesilaitosyhdistys    
Suominen Oyj    
Teampac Oy    
Tukes    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uusi puu    
Valio    
Valvira    
Yhteinen toimialaliitto ry