Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32728/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähkömarkkinoiden ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista sekä muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Ehdotuksen taustalla on korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä annettu Euroopan neuvoston asetus (EU) 2022/1854 samoin kuin hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemät linjaukset.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin uudesta, sähköalan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistuvasta 33 prosentin suuruisesta väliaikaisesta verosta. Veroa sovellettaisiin yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi eikä vero olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisia olisivat yritykset, jotka tuottavat sähköä ja yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin vähäinen sähköliiketoiminta. Veron kohteena olisi sähköalan yritysten sähköliiketoiminnan tulos, joka ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen omaan pääoman määrälle. Sähköliiketoiminnan tuloksella tarkoitettaisiin sähköliiketoiminnan verovuodelle jaksotettujen veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen sekä muiden vähennyskelpoisten erien erotusta. Tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus määriteltäisiin eräin poikkeuksin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Myös tulojen ja menojen jaksottamiseen sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Sähköalan yrityksen mahdollisen ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuottamaa tuloa ei huomioitaisi sähköliiketoiminnan tuloksessa.

Ehdotetun lain mukaan myös fossiilisten polttoaineiden alan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistettaisiin väliaikaisesti uusi 33 prosentin suuruinen vero. Verovelvollisia olisivat yritykset, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta. Veron kohteena olisi yrityksen elinkeinotoiminnan tulos, joka ylittää viiden prosentin suuruisen tuoton laskettuna yrityksen taseen mukaiselle omalle pääomalle. Tätäkin veroa sovellettaisiin tuloveron lisäksi eikä se olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

Molempien voittoverojen verotuksen toimittaisi ja veron kantaisi Verohallinto. Verovelvollisen olisi annettava verotuksen toimittamista varten veroilmoitus. Veroilmoitus annettaisiin ja vero määrättäisiin sekä kannettaisiin jälkikäteen vuoden 2024 aikana Verohallinnon tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin tehtäisiin uusien verojen edellyttämät muutokset.

​Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Niitä sovellettaisiin verovuodelta 2023 toimitettavaan verotukseen.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön EU-asetuksen edellyttämät väliaikaiset verotukselliset toimet tavalla, joka ottaa huomioon Suomen energiamarkkinoiden erityispiirteet aiheuttamatta häiriöitä sähkömarkkinoilla ja investoinneissa ja joka kohtelee alan toimijoita mahdollisimman tasapuolisesti.
 
Tavoitteena on myös toimien hallinnollinen toteutettavuus ottaen erityisesti huomioon EU-asetuksen edellyttämien toimien kiireellinen ja lyhytkestoinen toteutus.
 
Samalla esityksen tavoitteena on leikata sähkön hinnan noususta aiheutuneita sähköalan yritysten kasvaneita voittoja väliaikaisella verolla valtiolle. Tällä toteutettaisiin hallituksen syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemä kirjaus siitä, että valmistellaan sähköntuottajien windfall-voittojen verotusta koskeva sääntely.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM160:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM160:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Liitteet:

Luonnos HEksi sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos HEksi sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi RU.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.12.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.12.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

Erityisasiantuntija Laura Puro, puh. 0295 530 127, laura.puro(at)gov.fi

Finanssiasinantuntija Jussi Kiviluoto, puh. 0295 530 331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Energiakaupungit ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö, Tampereen yliopisto    
Helsinki GSE    
Kalle Määttä, Vaasan yliopisto    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
LUT-yliopisto    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Paikallisvoima ry    
Professori Juha Lindgren, Vaasan yliopisto    
Professori Marianne Malmgrén, Itä-Suomen yliopisto    
Professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto    
Professori Reijo Knuutinen, Turun yliopisto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen    
Asiasanat

verotus

fossiiliset polttoaineet

yritykset

beskattning

fossila bränslen

företag

sähköala

elbranschen