Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä

Ympäristöministeriön asetus purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14613/2023

Vastausaika on päättynyt: 6.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ympäristöministeriön asetuksesta purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitykseksi.
Tausta
Keväällä vahvistetun rakentamislain (751/2023) yksi keskeinen tavoite on luoda paremmat edellytykset rakennus- ja purkumateriaalin hyödyntämiselle sekä vahvistaa perustaa rakentamisen kiertotaloudelle. Rakentamislakiin on päätetty nostaa nykyisen maankäyttö -ja rakennusasetuksen (895/1999) 55 §:n mukainen rakennusjätettä koskeva selvitysvelvoite. Nykyisen asetustasoisen sääntelyn tavoitteet eivät ole toivotusti toteutuneet ja rakennus- ja purkujätteen raportoinnin käytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia. Tarkemman sääntelyn puute on ollut yksi vaikuttava tekijä.

Tässä asetuksessa säädettäisiin tarkemmin rakentamislain 16 §:n mukaisen purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen laatimisesta, sisällöstä ja tietojen ilmoittamisesta. Tarkoituksena on yhtenäistää ilmoitustapa, jolla rakentamis- tai purkamishankkeessa syntyvien purkumateriaalien määrätiedot tulisi jatkossa ilmoittaa. Rakentamislaki on tulossa voimaan 1.1.2025, jonka jälkeen tämä asetus saatettaisiin myös voimaan.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän olisi huolehdittava tietojen ilmoittamisesta tämän asetuksen mukaisesti rakennus- tai rakennuskohdekohtaisesti purkumateriaali- ja rakennusjätetietojärjestelmään, jonka suunnittelu ja toteuttaminen on käynnistynyt. Sen ylläpito on Suomen ympäristökeskuksen tehtävä.

Valmistelusta

Asetusta on valmisteltu ministeriössä virkatyönä osana rakentamislain kokonaisuudistusta. Asetusvalmistelussa on ollut tukena konsultteja. Asetusehdotuksen vaikutuksia selvitettiin kahdella kyselyllä, joista toinen suunnattiin kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja toinen ympäristövalvontaviranomaisille ja massakoordinaattoreille. Valmistelun tueksi järjestettiin toukokuussa 2023 sidosryhmätilaisuus, jossa esiteltiin alustavaa asetusluonnosta, ja jossa keskeiset sidosryhmät kommentoivat luonnosta. Tilaisuuden pohjalta järjestettiin vielä palautekysely asetusluonnoksen sisällöstä. Saadun seitsemän vastauksen pohjalta asetusehdotus on valmisteltu varsinaista lausuntokierrosta varten. Asetusta on esitelty ja käsitelty rakentamislain asetusten seurantaryhmässä joulukuussa 2023.

Purkumateriaali- ja rakennusjätetietojärjestelmän valmistelu on aloitettu ja sen on määrä olla valmis 2025 alussa lain ja asetuksen tullessa voimaan.
 
Tavoitteet
Rakentamisen kiertotalouden edistämisessä keskeisiä tavoitteita on laadukkaiden materiaalikiertojen edistäminen.

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys ja sen tarkempi sisällöllinen määrittely tukisi purkutyön järjestämisen, rakennusjätteiden käsittelyn ja mahdollisten rakennusosien käyttämisen suunnittelua. Tarkemmalla sääntelyllä voitaisiin luoda edellytyksiä edistää purkumateriaalien kiertotalouden tukeminen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa selvitysvelvoitteen yhdenmukaisuus. Esitetyllä tavalla voitaisiin parantaa rakennus- ja purkujätetilastojen laatua sekä kehittää rakennus- ja purkujätteisiin liittyvää viranomaisohjausta. Voitaisiin parantaa maamassakoordinoinnin edellytyksiä.

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys tukee myös jätelainsäädännön tavoitteita. Asetuksen myötä hankkeeseen ryhtyvä saattaa paremmin tunnistaa velvollisuutensa huolehtia syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä ja sitä kautta myös mahdollisuus suunnitella uudelleenkäyttö ja materiaalihyödyntäminen aiempaa paremmin.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 6.2.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat yliarkkitehti Harri Hakaste, 050 413 7673 (8.1. alkaen) ja hallitussihteeri Mikko Koskela 050 386 8735 (8.1. alkaen), etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
BIOS-tutkimusyksikkö    
Destia Oy    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kierrätysteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonto-Liitto    
LUT-yliopisto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry,    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Puolustusministeriö    
Puuinfo    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen kiertovoima KIVO ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Talonrakennusteollisuus ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Yliopistokiinteistöt    
Ylva Palvelut Oy    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Asiasanat

kiertotalous

rakennukset

jäte, kiertotalous, betoni, rakentaminen

rakennusmateriaalit

Rakennusjäte

materiaalitehokkuus

purkumateriaali