Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33208/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta.

 
Tausta

Suomen Asianajajaliitto on tehnyt aloitteen asianajajista annetun lain osittaisuudistukseksi.

Muutostarve on noussut esille myös valtioneuvoston oikeuskanslerin 20.11.2014 (OKV/1104/1/2013) antamassa päätöksessä. Oikeuskansleri on päätöksessään kiinnittänyt huomiota siihen, että tutkintolautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antaman päätöksen osalta ei asianajajista annetussa laissa ole säädetty valitusoikeudesta.

Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan, että asianajajatutkintolautakunnasta säädettäisiin asianajajista annetussa laissa. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi muutoksenhakumahdollisuus asianajajayhdistyksen hallituksen tekemästä päätöksestä, jolla hakijalle ei ole myönnetty vapautusta asianajajatutkinnon suorittamisesta.

Asianajajista annetun lain valvontalautakunnan kokoonpanoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että valvontalautakunta voisi joustavammin perustaa jaostoja työtilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Myös valvontamenettelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan kevennettäviksi eräin osin. Esityksessä ehdotetaan, että valvontalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voisivat ratkaista asian, mikäli kantelu olisi ilmeisen perusteeton. Valvontalautakunnalle ehdotetaan lisäksi annettavaksi enemmän harkintavaltaa siinä, missä tilanteissa asianajaa on tarpeellista kuulla tai kantelijalle varattava tilaisuus lausua asianajajan antaman vastauksen johdosta.

Kanteluiden vanhentumisaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta kahteen vuoteen.

Lisäksi ehdotetaan, että valvontalautakunta asetettaisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ehdotetuilla muutoksilla tähdätään valvontamenettelyn tehostamiseen ja joustavoittamiseen.

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset valvontamenettelyn keventämistä ja kanteluiden vanhentumisaikaa koskien.

Linkit
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §n muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 15.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Kirta Heine puh. 02951 50214 (kirta.heine@gov.fi) tai suunnittelija Elisa Musakka puh. 02951 50255 (elisa.musakka@gov.fi)
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin / Ålands förvaltningsdomstol    
Ahvenanmaan käräjäoikeus / Ålands tingsrätt    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiaustajalautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto

Advokatförbundet

Rättegångsbiträdesnämnden

luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat

Rättegångsbiträden med tillstånd

Julkiset oikeusavustajat

Offentliga rättsbiträden

Tillsynsnämnden

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta