Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen perusraportti YK:n sopimusvalvontaelimille

Suomen perusraportti YK:n sopimusvalvontaelimille

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ3UY-21

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon määräaikaisraportoinnin harmonisoitujen raportointiohjeiden mukaisesti sopimusvaltion tulee antaa perusraportti, joka sisältää tiedot muun muassa valtion hallintorakenteesta, tuomioistuinlaitoksesta ja oikeusjärjestelmästä, perustuslaista ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisestä lainsäädännöstä, väestöstä sekä ihmisoikeuksien suojelun ja niiden edistämisen puitteista. Raportissa pyydetään esittämään myös keskeistä tilastotietoa.
 
Tausta
Suomen edellinen perusraportti on vuodelta 1997. Perusraporttia voidaan tarvittaessa päivittää.
Tavoitteet
Perusraportti on kaikkien sopimusvalvontaelinten käytössä. Se edistää ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta annettavien sopimuskohtaisten määräaikaisraporttien sisällön kohdentamista entistä tarkemmin vain yleissopimuksen soveltamisalaan liittyviin kysymyksiin. 
Linkit

http://www.ohchr.org - YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto - FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Liitteet:

Suomen perusraportti YKn sopimusvalvontaelimille.doc - Luonnos Suomen perusraportiksi YK:n sopimusvalvontaelimille (suomeksi) - Utkast till Finlands grundrapport till FN:s övervakningsorgan för konventioner

Raportointiohjeet ENG.doc - Raportointiohjeet (englanniksi) - Rapporteringsanvisningar (på engelska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.11.2019.
 
Suomen perusraportti on tarkoitus antaa YK:lle loppuvuodesta 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila
Puh. +358 295 351 922
S-posti: paivi.rotola-pukkila@formin.fi
 
Korkeakouluharjoittelija Lisa Tihlman
Puh. +358 295 350 574
S-posti: lisa.tihlman@formin.fi
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Akava    
Allianssi    
Amnesty International - Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén -instituutti ECI    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fida International    
Fingo ry    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum    
Greenpeace    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarinsaamelaiset ry    
Jehovan todistajat    
Kirkon ulkomaanapu    
Kuluttajaliitto    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rauhanpuolustajat    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Samisoster    
Sateenkaariperheet    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministerö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lähetysseura    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
Uskot-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
WWF Suomi    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Yritysvastuuverkosto FIBs    
Asiasanat

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

YK