Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle

Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34352/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Posiva Oy lämnade den 30 december 2021 in en ansökan till statsrådet om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Kärnanläggningarna ligger i Olkiluoto i Euraåminne.
 
Företaget söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070. Under perioden slutförvaras största delen av det använda kärnbränslet från Industrins Kraft Abp:s (TVO) kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortum Power and Heat Oy:s (Fortum) kärnkraftverk i Lovisa. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen planeras vara i drift ungefär fram till 2120-talet då man uppskattar att allt det använda kärnbränsle som uppkommer vid ägarnas kärnkraftverk har deponerats.
 
Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökan om drifttillstånd i enlighet med kärnenergilagen (990/1987). Beslut om beviljande av drifttillstånd fattas senare av statsrådet.
Bakgrund
Posiva Oy ansöker om tillstånd med följande villkor:
 
• Tillståndshavaren får inneha, bearbeta, lagra eller slutförvara upp till 6 500 tU använt kärnbränsle som härrör från verksamheten vid TVO:s kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
• Tillståndshavaren får inneha, producera, bearbeta, lagra och slutförvara låg- och medelaktivt kärnavfall som härrör från driften av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen och vid behov de kärnanläggningar som drivs av Posivas aktieägare, så att den totala mängden kärnavfall aldrig överstiger 3 000 m3.
• Tillståndshavaren får inneha, producera, behandla, lagra och slutförvara radioaktivt avfall.
• Tillståndshavaren får inneha, producera, bearbeta, använda, lagra och slutförvara andra kärnmaterial som krävs för driften av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen enligt följande: kärnmaterial som redan finns i balansområdet för kärnmaterial eller på anläggningsplatsen samt andra kärnmaterial, förutsatt att importtillståndspliktiga material har beviljats importtillstånd enligt kärnenergilagen.
Målsättningar
Arbets- och näringsministeriet beaktar utlåtandena och åsikterna vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd.
Länkar:

https://tem.fi/posivan-kayttolupa - Työ- ja elinkeinoministeriön hanketta koskeva verkkosivu

https://tem.fi/sv/posivas-drifttillstand - Ansökan om drifttillstånd på svenska finns tillgänglig via länken på webbplatsen.

Bilagor:

Käyttölupahakemus.pdf - Suomenkielinen käyttölupahakemus

Tidtabell
Utlåtanden och åsikter om ansökan om drifttillstånd kan framföras under tiden 8.2.–15.9.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden bör lämnas in senast den 15 september 2022. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, och behöver inte sändas per e-post eller post.
 
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om man behöver hjälp med att använda tjänsten kan man kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
De utlåtanden som lämnats in via utlåtande.fi är offentliga. Användningsvillkoren och registerbeskrivningen finns nere på framsidan.
Beredare
Linda Kumpula, specialsakkunnig
tfn 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Ilmatieteenlaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Nakkila kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan museo    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ålands Landskapsregering    
Ämnesord

ydinenergia

kärnenergi

käytetty ydinpolttoaine

ydinjäte

loppusijoitus

använt kärnbränsle

kärnavfall

slutförvaring