Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 6/0008/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Määräys vastaa sisällöltään 2.2.2011 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, 17.10.2010 voimaan tullutta ohjetta ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan aktiivisuus sekä 1.11.2013 voimaantullutta ohjetta ST 12.4 Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa.
Tausta
Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla säännöksillä toimeenpannaan 5 päivänä joulukuuta 2013 annettu neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi.
Säteilyturvallisuusdirektiivissä annetaan yksityiskohtaisia säännöksiä luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta. Tämän määräyksen kannata keskeisiä säännöksiä ovat: 25 artiklassa luonnonsäteilylle altistavan toiminnan ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, artiklassa 35 järjestelyistä työpaikoilla, joissa radonpitoisuus on viitearvoa suurempi sekä järjestelyistä jos lentohenkilön altistus on viitearvoa suurempi, 54 artiklassa työpaikkojen radonista, 74 artiklassa sisäilman radonista ja 75 artiklassa rakennusmateriaalien aiheuttamasta säteilyaltistuksesta. Lisäksi direktiivin liitteessä VIII säädetään rakennusmateriaalien radioaktiivisuutta koskevan aktiivisuusindeksin käytöstä.
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevat säännökset vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 18.1.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Bricatec Oy    
Datasense Oy    
Dosime Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energia Expertit Helcon Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Environment    
Finnair Oyj    
Helsingin Energia Helen    
HKL /Metro    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jetflite Oy    
Keikyrakenne Oy    
Korjauskonsultit V.Pulkkinen Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
ND Testaus Oy    
Nordic CMG Oy    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oy Insinööristudio    
Oy Sanday Ltd    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
RadonFix Suomi Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ramboll Finland Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen radonhallinta Oy    
Suomen Radonpalvelut    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio    
Teholehtinen Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tähtiprojektit Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

luonnonsäteily

luonnonsäteilylle altistava toiminta

luonnon radioaktiivinen aine

rakennustuote

työpaikan radonpitoisuus