Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1139/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 14.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla.

Hallituksen esitysluonnos on ollut aikaisemmin lausuttavana kahden erillisen hallituksen esityksen yhteydessä (HE 14/2018 vp ja HE 45/2018 vp). Aikataulumuutoksen vuoksi maakuntauudistusta koskevat kirjaukset liikennealan osalta poistettiin edellä mainituista esityksistä ja päädyttiin laatimaan erillinen esitys maakuntauudistuksen liikennealan tehtäviä, henkilö- ja omaisuussiirtoja koskevista lakimuutoksista.

Esitys liittyy eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017 vp). Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille sekä eräiden tehtävien ja henkilöstön siirrot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Väylävirastoon ja Liikenteenohjausyhtiöön.
Tausta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2020 lopussa ja maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Esitykseen sisältyvissä liitelaeissa toteutetaan tästä johtuvat toimivallan siirrot, erityisesti tienpito, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä julkisen henkilöliikenteen järjestäminen. Ehdotetuilla laeilla siirrettäisiin lisäksi valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä Väylävirastoon, ja täsmennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston tehtäviä liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Esitykseen sisältyvien palveluiden ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2021 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset koskien Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista toteutettaisiin vuoden 2021 alusta.

Maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena.

Suurin osa esityksen liitelaeista on sisältynyt keväällä 2018 eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2018 vp). Maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen vuoksi eduskunta hylkäsi ne liitelait, jotka koskivat maakuntauudistusta, mutta muilta osin hyväksyi muutosehdotukset. Tässä esityksessä hylätyt lakiehdotukset tuodaan osaksi muutettuina uudelleen käsiteltäväksi. Sen lisäksi esitykseen on sisällytetty liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistusta koskevat muutokset ja lakiehdotukset tieliikennelain ja yksityistielain muuttamisesta.

 Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on maakuntauudistuksen täytäntöön paneminen maakuntalakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin 14-15 kohtaan ja 2 momentin 1 kohtaan sisältyvien tehtävänalojen osalta. Esityksen tavoitteena on toteuttaa näiden tehtävien siirrot, tarvittavat henkilöstö- ja omaisuussiirrot ELY-keskusten liikennevastuualueilta maakuntiin sekä tehdä muut tienpidon ja liikenteen toimijakentän muuttumisen vuoksi tarpeelliset muutokset. Lisäksi esitykseen sisältyy tehtävä- ja henkilöstösiirtoja ELY-keskuksista valtiolle (Väylävirastoon sekä Liikenteenohjausyhtiöön/Traffic Management Finland Oy).

Esityksen tavoitteena on myös varmistaa maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella maata. Keskeisiä tavoitteita tähän liittyen ovat myös tienpidon laadun varmistaminen ja valvonnan parantaminen. Esityksen tavoitteena on osaltaan turvata tienpidon rahoituksen riittävyys uudessa tienpidon järjestämismallissa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 14.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat Silja Ruokola (silja.ruokola@lvm.fi), Eeva Ovaska (eeva.ovaska@lvm.fi), Kaisa Kuukasjärvi (kaisa.kuukasjarvi@lvm.fi) ja Elina Immonen (elina.immonen@lvm.fi).
 

Jakelu:
Akava    
Autoliitto    
Destia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom    
Finavia    
Finferries    
Fingrid    
Finnet-liitto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
ITS Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Joensuun kaupunki    
Johtotieto    
JUKO    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenneturva    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Mainostajien Liitto    
MaRa    
Mikkelin kaupunki    
MTK    
NCC    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Paikallisliikenneliitto    
Paliskuntain yhdistys    
Pardia    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Posti    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Rakli ry    
Roadscanners    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
SKAL    
Skanska    
SKOL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen matkustajalaivayhdistys    
Suomen pyöräily ry    
Suomen tieyhdistys    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Vesitieyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys ry    
Viasys    
VR Group    
YIT    
Ympäristöministeriö    
YTL    
Öljy- ja biopolttoaineala ry