Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27380/2020

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut hallituksen esityksen väylämaksun kantamisesta edelleen puolitettuna vuosina 2022–2023 (1.1.2022–31.12.2023). Toimenpiteellä pyritään edistämään Suomen kilpailukykyä ja elinkeinojen palautumista epävarmoissa olosuhteissa vuosien 2020 ja 2021 aikana koetun Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamista taloudellisista haasteista. Ilman toimenpidettä väylämaksu kannettaisiin 1.1.2022 alkaen ennen puolitusta voimassa olleen hinnaston mukaisesti.
Tausta
Väylämaksun väliaikainen puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien. Väliaikaisen puolituksen voimassaololakia on jatkettu kolme kertaa. Nykyisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2021. Alun perin väylämaksun puolituksella ja sen jatkamisella kompensoitiin EU:n rikkisääntelyn vaikutuksia ulkomaankaupan kuljetuskustannuksille ja tuettiin Suomen kilpailukykyä myös yleisemmin. Vuoden 2020 alussa IMO:n globaali rikkisääntely tasoitti merenkulun toimintaolosuhteita. Väylämaksun puolitusta jatkettiin vuodelle 2021 Suomen merikuljetusten toimivuuden ja Suomen kilpailukyvyn tukemiseksi Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamien taloudellisten haasteiden aikana. Nyt lausuttava esitys puolituksen jatkamisesta väliaikaisesti kahdella vuodella on jatkoa vuoden 2021 toimenpiteelle. Puolitetun väylämaksun kautta varustamoille ja ulkomaankaupan elinkeinoille syntyvä taloudellinen hyöty on suuruusluokaltaan noin 35–40 miljoonaa euroa sekä vuonna 2022 että vuonna 2023 verrattuna siihen, että väylämaksu perittäisiin kauppamerenkululle tarjottavien palvelujen tuotantokustannusten mukaan täysimääräisenä. Toisaalta valtiolle koituu saman suuruinen tarve rahoittaa rannikon kauppamerenkulun väylänpidon, meriliikenteenohjauksen, jäänmurron ja merenmittauksen kustannuksia talousarviovaroista.
Tavoitteet
Muutetaan lakia väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta niin, että väylämaksun väliaikaista puolitusta jatketaan vielä vuosina 2022–2023.
Linkit
Liitteet:

Luonnos HE väylämaksulain muuttaminen 2022-2023.pdf - HE luonnos väylämaksulain muuttaminen

Utkast RP ändring av farledsavgift 2022-2023.pdf - Utkast till RP om ändring av farledsavgift

Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään perjantaina 2.7.2021 lausuntopalveluun.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen
vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun
käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun
käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan
asianumero VN/27380/2020.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
24.5.-18.6.2021 ja 28.6.–2.7.2021 erityisasiantuntija Juha Tervonen p. 0295 34 2070
21.–24.6.2021 johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki p. 0295 34 2129
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

väylämaksu

farledsavgift