Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15072/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teiltä lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Liitteenä on myös kyseisen hallituksen esityksen ruotsinkielinen tiivistelmä ja lakiehdotukset ruotsiksi.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.
Tausta
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön virkavalmisteluna. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti toteutettavaan lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen. Esitys liittyy myös hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus karsia valtion lääkekorvausmenoja ja tällä summalla rahoitetaan osa vähimmäismitoituksen kuluista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkelakiin (395/1987) koskien biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekissa. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin (1224/2004) koskien biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on alentaa lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja valtion lääkekorvausmenoja ja näin parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta ja rahoittaa osa hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen kuluista. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluu lisäksi hallituksen esitys lääkehuollon kustannustehokkuutta parantavaksi lainsäädännöksi sekä siihen liittyvät asetusmuutosehdotukset, joilla mm. ehdotetaan leikattavan reseptilääkkeiden lääketaksaa.
Liitteet:

_ VN_15072_2022-STM-1 STM; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sair 3149509_1_1.PDF - STM; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (Finskspråkigt utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen)

_ VN_15072_2022-STM-1 SHM; Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition ti 3133246_1_1.PDF - SHM; Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen (Ruotsinkielinen tiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ja ehdotukset laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta)

_ VN_15072_2022-STM-1 STM; Lausuntopyyntö 30.9 3132952_6_1.PDF - Lausuntopyyntö

_ VN_15072_2022-STM-2 SHM; Begäran om utlåtande 30.9 3132980_6_1.PDF - Begäran om utlåtande

Aikataulu
Lausuntoaika on noin 3,5 viikkoa. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 25.10.2022. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme Teitä ottaman kantaa lausunnossanne koko esitysluonnokseen.

Pyydämme Teitä erityisesti ottamaan kantaa siihen, tulisiko biologisiin lääkkeisiin sovellettu vaihtoväli olla ehdotuksen mukainen vai tulisiko sen olla pidempi, esimerkiksi kuusi kuukautta. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti myös perustelemaan kantanne lausunnossa.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteitä STM061:00/2022 ja VN/15072/2022. Lausunnot pyydetään antamaan suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d1139b23-f3ac-4cf2-9088-9f848f61854d&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja/tai hankeikkunassa. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat hallitussihteeri Tuija Metsävainio, tuija.metsavainio@gov.fi, p 029 516 3449 ja erityisasiantuntija Anne Hautala, anne.hautala@gov.fi, p. 0295 163 703.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård