Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15508/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa esitysluonnoksesta.
Tausta
Ehdotettavalla muutoksella täytäntöönpannaan kansallisesti neuvoston direktiivi (EU) 2017/159 kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta (jäljempänä direktiivi).
Direktiivi sisältää muun muassa miehistöluetteloa koskevia vaatimuksia, jotka täytäntöönpantiin pääasiallisesti lailla 253/2019 (ks. HE 291/2018). Täytäntöönpanossa hyödynnettiin väliaikaista poikkeamismahdollisuutta, jonka määräaika umpeutuu 19.12.2021. Tämän vuoksi tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin muutoksia, joilla täydennettäisiin direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Esityksessä ehdotetaan, että voimassaolevan 26 b §:n 4 momentin vaatimus miehistöluettelon tietojen toimittamisesta ulotettaisiin koskemaan kaiken kokoisia aluksia. Vaatimus seuraa direktiivin liitteenä olevan kalastusalan työtä koskevan sopimuksen 12 artiklasta. Voimassa oleva säännös koskee vain vähintään 24 metrin pituisia kalastusaluksia.
Säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi vain sellaisilla kaupallista kalastustoimintaa harjoittavilla kalastusaluksilla, joilla kalastustoimintaa harjoitetaan työsopimuksen perusteella.
Lisäksi ehdotetaan, että tiedot voisi tarvittaessa luovuttaa maihin myös muulle yhteyshenkilölle, kuin laivaisännälle. Kyseisen yhteyshenkilön tulisi myös pyydettäessä toimittaa tiedot Rajavartiolaitokselle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.12.2021.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on lisätä kalastustyön turvallisuutta direktiivissä ja sen liitesopimuksessa tarkoitetulla tavalla.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM038:00/2021 - Hankkeen sivut valtioneuvoston Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet –verkkosivulla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 22.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Yleiset huomiot hallituksen esityksestä
Valmistelijat
Ylitarkastaja Katja Peltola, 029 56 342 031, katja.peltola@lvm.fi
Jakelu:
ELY - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Etelä-Savon ELY-keskus    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
VNK    
VNK/Hallituksenesitykset@vnk.fi    
Asiasanat

kalastus

merenkulku

laivaväki