Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietintö - Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (osakehuoneiston hallintaanotto, tiedoksiannot)

Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietintö - Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (osakehuoneiston hallintaanotto, tiedoksiannot)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/36659/2023

Vastausaika päättyy: 17.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. 
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa asunto-osakeyhtiölain päivittäminen sekä taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumisen ja asuntojen hallintaanoton helpottaminen.

Asunto-osakeyhtiölain soveltamisen yhteydessä on ilmennyt muutostarpeita, jotka on erityisesti otettava huomioon lakia päivitettäessä. Osakehuoneistojen hallintaanottoa koskevien päätösten tekemistä ja täytäntöönpanoa on toisinaan olennaisesti vaikeuttanut se, ettei niiden edellytyksenä olevia tiedoksiantoja voida aina toimittaa ulkomaille. Tästä seuraa tarpeetonta haittaa yhtiöille, joiden on tarpeen käyttää mainittua asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä keinoa esimerkiksi osakkeenomistajan rikkomuksesta yhtiölle aiheutuvaan haittaan puuttumiseksi.

Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän toimeksiantona oli työnsä ensi vaiheessa valmistella osakehuoneiston hallintaanoton edellytyksenä olevan tiedoksiantomenettelyn helpottamista koskevat säädösehdotukset.
Tavoitteet
Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, että osakehuoneiston hallintaanotosta asunto-osakeyhtiölain mukaan päättävällä yhtiöllä on tosiasiassa käytössään riittävät keinot laissa edellytetylle varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiselle ulkomailla oleskelevalle vastaanottajalle. Lisäksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, ettei tiedoksiannon estyminen ulkomaille nykyisin käytettävissä olevin keinoin muodosta estettä hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanolle.

Osakehuoneiston hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantomenettelyjä koskevien muutosehdotusten lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottoa koskevan yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiseen ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM119:00/2023 - - Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen, hankesivu

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM192:00/2023 - - Osakehuoneiston hallintaanottopäätösten tiedoksiantoon liittyvän asunto-osakeyhtiölain sääntelyn tarkistaminen, hankesivu

Liitteet:

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän välimietintö 15032024.pdf - Työryhmän välimietintö

Propositionens huvudsakliga innehåll 15032024.pdf - Esityksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset (SV)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2024. 

Ehdotuksen lausuntoaika poikkeaa Säädösvalmistelun kuulemisohjeesta, jonka mukaan säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa. Tavanomaista lyhyemmän lausuntoajan perusteena on esityksen kiireellisyys. Sääntelyn keskeisiä sidosryhmiä on kuultu esityksen laatimisen yhteydessä hankkeen työryhmässä ja seurantaryhmässä. Esitys on laajuudeltaan suppea.

Esityksen kiireellisestä aikataulusta johtuen lausunnon antamiseen ei voida myöntää lisäaikaa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.  
Valmistelijat
Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos, puh. +358 295 150 558, markus.tervonen@gov.fi
Satu Pentikäinen, erityisasiantuntija, puh. +358 295 150 282, satu.pentikainen@gov.fi 
Jakelu:
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Finanssiala ry    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Isännöintiliitto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Juristiliitto    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat RAKLI ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen vuokranantajat    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Vuokralaiset ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiö

huoneiston hallintaanotto

bostadsaktiebolag