Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2195/2023

Vastausaika on päättynyt: 6.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi jätelakia. EU:n uusi akkuja ja paristoja sekä jäteakkuja ja –paristoja koskeva akkuasetus velvoittaa jäsenvaltioita säätämään kansallisesti akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi. 
Tavoitteet
Jätelakiin ehdotetaan lisättäväksi akkuasetuksen edellyttämät täydentävät säädökset ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, toimivaltaisesta viranomaisesta ja kansallisesta hyväksyntä- ja ilmoittamismenettelystä. 

Esityksen mukaan ympäristöministeriö toimisi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.2.2024 samanaikaisesti, kun akkuasetuksen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevia säännöksiä ryhdytään soveltamaan. 
 
Linkit

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM005:00/2023 - Hankkeen sivu Hankeikkunassa, tunnus YM005:00/2023

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 6.10.2023. Lausuntoaika on kolme viikkoa, jotta säädösmuutos ehditään käsittelemään ja saamaan voimaan ennen kuin akkuasetuksen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevia säädöksiä ryhdytään soveltamaan.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Johanna Routio puh. +358 295 250 137 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Addtech Nordic AB    
Akkukierrätys Pb Oy    
Basf Oy    
Business Finland Oy    
Celltech Oy    
Cursor Oy    
Energiateollisuus    
Eurofins Oy    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnwatch ry    
Fortum oyj    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuusakoski Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Muoviteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Recser    
Sandvik Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Malminjalostus Oy    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

vaatimustenmukaisuus

jäte

akkuasetus

akku

ilmoitettu laitos

paristo

jäteakku

jäteparisto