Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kysely vähemmistökielilautakuntien ja kielitoimikuntien toiminnasta

Kysely vähemmistökielilautakuntien ja kielitoimikuntien toiminnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 5/58/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Tämä kysely on suunnattu sairaanhoitopiirien kielellisen vähemmistön lautakunnille sekä muiden viranomaisten kielitoimikunnille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kyseisten toimielinten toiminnasta, haasteista ja hyvistä käytännöistä. Tietoa kerätään uusiin maakuntiin perustettavien vähemmistökielen vaikuttamistoimielimiä (tai lautakuntia) varten.
Tausta
Hallituksen esityksessä uudeksi maakuntalaiksi (HE 15/2017 vp) ehdotetaan että kaksikielisessä maakunnassa maakuntahallituksen tulisi asettaa kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. Sellaisessa maakunnassa johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueen kunta, tulisi asetta saamen kielen vaikuttamistoimielin. Koska eduskunnan perustuslakivaliokunta on kehottanut vahvistamaan toimielimen asemaa, on myös todennäköistä että vaikuttamistoimielinten asema muuttuu lautakunnaksi. (PeVL 26/2017 vp) Selvyyden vuoksi tässä kyselyssä puhutaan vielä vaikuttamistoimielimestä.

Kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen tehtävänä on selvittää, arvioida ja määritellä maakunnan kielellisen vähemmistön omalla kielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua. Toimielimen tehtävänä on selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä maakuntahallitukselle ehdotuksia kielivähemmistön palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä. Vaikuttamistoimielimellä voi olla myös muita maakuntahallituksen määräämiä tehtäviä. Vaikuttamistoimielimen on annettava vuosittain maakuntahallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta.

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö sekä oikeusministeriö valmistelevat yhteistyössä käytännön oppaan vaikuttamistoimielimistä. Oppaassa esitellään kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin pohjautuen hyviä toimintakäytäntöjä. Se sisältää myös esimerkkejä ja suosituksia.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on tuottaa opas tulevien maakuntien vähemmistökielen vaikuttamistoimielimiä (tai lautakuntia) varten. Opas olisi osa maakuntien vaikuttamistoimielimille yleisesti suunnattua opasta. Oppaan tarkoituksena on edistää vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistämistä ja toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä varten kerätään kokemuksia tällä hetkellä toimivilta kielivähemmistön lautakunnilta ja muilta toimielimiltä.
 
Linkit
Aikataulu
Kysely on auki lausuntopalvelussa 16.8 – 15.9.2015.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kysely koostuu avovastauksista. Kyselyyn voivat vastata lautakunta/toimielin tai lautakunnan/toimielimen vastuuvirkamies. Tavoitteena on saada tiiviitä vastauksia käytännön toiminnasta.
Valmistelijat
Kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa
corinna.tammenmaa@om.fi
Jakelu:
HUS Vähemmistökielen lautakunta    
Johanna Lindholm    
Lohjan sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Mona Rönnholm    
Per-Stefan Nyholm    
Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta    
Porvoon sairaanhoitoalueen vähemmistökielen jaosto    
Sami Heinonen    
Sari West    
Soite-kuntayhtymän ruotsinkielinen jaosto    
Tarja Hautamäki    
Uudenmaan liiton kielellisten palveluiden toimikunta    
Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielinen lautakunta    
Varsinais-Suomen liiton kielellisten palvelujen toimikunta    
VSSHP Kielellisen vähemmistön lautakunta