Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3849/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta.
 
Tausta
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksessa on sidosryhmien ja alan toimijoiden taholta todettu olevan eräitä tarkistustarpeita. Osin muutostarpeet liittyvät vaatimuksiin, joiden on katsottu lisäävän rakentamisen kustannuksia tavalla, joka ei ole oikeassa suhteessa niistä saatavaan hyötyyn nähden. Toisaalta täsmennystarpeita on havaittu liittyen säännösten tulkintaan.  Kunnittain vaihtelevat säädöstulkinnat hankaloittavat suunnittelua, hidastavat rakennushankkeiden lupakäsittelyä ja voivat aiheuttaa ylimääräisiä rakentamiskustannuksia.
Tavoitteet
Tavoitteena on ollut tarkistaa ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta ja tehdä siihen tarvittavat muutokset, ottaen huomioon sidosryhmiltä ja alan toimijoilta saatu palaute ja kehittämisehdotukset. Muutokset toteuttavat osaltaan Rinteen hallitusohjelmaa liittyen sen kirjauksiin, jotka koskevat palomääräysten materiaalineutraaliutta ja puurakentamisen palomääräysten keventämistä sekä rakentamissäädösten tarkoituksenmukaisuutta maatalouden kilpailukyvyn näkökulmasta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 29.11.2019 klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa rakennusneuvos Jorma Jantunen, sähköposti jorma.o.jantunen [@] ym.fi

Jakelu:
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Betoniteollisuus ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssialan keskusliitto    
FISE Oy    
Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto    
Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto    
Helsingin pelastuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Joensuun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Järvenpään kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kiwa Inspecta Oy    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuopion kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Kuopion pelastuslaitos    
Kymeenlaakson pelastuslaitos    
Lahden kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Pelastusopisto    
Pientaloteollisuus ry    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puutuoteteollisuus ry    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Satakunnan pelastuslaitos    
Seinäjoen pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Betoniyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Paloinsinööriyhdistys SPYI ry    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK ry    
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Säteilyturvakeskus STUK    
Talotekniikkateollisuus ry    
Tampereen kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY rakennetekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys TRY ry    
Turun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Väylävirasto    
Asiasanat

paloturvallisuus, rakennukset