Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lausuntopyyntö yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2382/2024

Vastausaika on päättynyt: 20.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat laajapohjaisen korkeakoulujen rahoituksen ja ohjauksen uudistamista valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotukseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusiksi rahoitusmalleiksi vuodesta 2025 alkaen ja niitä koskeviksi säädöksiksi. 
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki joulukuussa 2023 ehdotuksensa korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen ja niiden pohjalta ehdotukset tarvittavista säädösmuutoksista (liitteenä).

Työryhmän ehdotusten mukaisesti yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5−7 §:ää ehdotetaan muutettavaksi edistämään hallitusohjelman keskeisiä korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita turvaten samalla korkeakoulujen autonomiaa ja rahoituksen ennakoitavuutta. Työryhmän ehdotusten mukaisesti ehdotetaan uudistettavaksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä.
 
Tavoitteet
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut tekemään toimenpiteitä, joilla korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Koulutustason nostamiseksi korkeakoulutusta on suunnattava aiempaa voimakkaammin ensimmäistä tutkintoa suorittaville. Korkeakoulujen rahoitusmallia arvioidaan niiltä osin kuin muutoksilla voidaan parantaa korkeakoulujen kannustimia varmistaa, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa.

Hallitus on sitoutunut T&K -järjestelmän kehittämisen periaatteisiin ja parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotusten toimeenpanoon. Välttämätöntä on varmistaa osaajien saatavuus ja riittävät koulutusmäärät sekä Suomen houkuttelevuus ulkomaisten osaajien näkökulmasta. Tavoitteeksi on asetettu Suomeen ohjautuvan EU:n T&K-rahoituksen kaksinkertaistaminen. 

Hallitus jatkaa korkeakoulujen profiloitumisen tukemista, jotta voimavarat käytettäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Korkeakoulujen autonomiaa tuetaan, mutta koordinointia tarvitaan. Korkeakouluja kannustetaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Koulutuskentän yhteistyön mahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaammin ottaen huomioon alueelliset ja kielelliset näkökohdat.

Perusrahoituksella korkeakouluille turvataan resurssit niiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja edellytykset toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.
 
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-985-1 - Ehdotuksen laatineen työryhmän työryhmämuistio: Ehdotus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valtakunnallisten rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen. Arbetsgruppspromemoria med förslag till reform av de nationella modellerna för finansiering av yrkeshögskolorna och universiteten från och med 2025 (på finska)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM010:00/2023 - Rahoitusmalleja uudistaneen työryhmän (KK OHRA –työryhmä 2023) hankeikkunasivu, josta työryhmän työhön liittyvät aineistot ovat ladattavissa. Arbetsgruppens webbsida i projektportalen (KK OHRA-työryhmä 2023), där material som hänför sig till arbetsgruppens arbete kan laddas ner (på finska).

Liitteet:

VN asetusluonnos yliopistoista 230124.pdf - Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

VN asetusluonnos yliopistoista SV 230124.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten

MUISTIO VNA yliopistoista 230124.pdf -

OKM asetusluonnos yliopistojen laskentakriteerit 230124.pdf - Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

OKM asetusluonnos yliopistojen laskentakriteerit SV 230124.pdf - Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering

MUISTIO OKMA yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä 230124.pdf -

Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot asetusluonnoksista tätä lomaketta hyödyntäen viimeistään 20.2.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. 

Siinä tapauksessa, että lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.okm@gov.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumerot VN/2382/2024 ja VN/2384/2024. 

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Opetusneuvos Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@gov.fi
Opetusneuvos Jorma Karhu, 02953 30139, jorma.karhu@gov.fi
Hallitusneuvos Laura Hansén, 02953 30398, laura.hansen@gov.fi
Opetusneuvos Maarit Palonen, 02953 30243, maarit.palonen@gov.fi
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, 02953 30223, ulla.makelainen@gov.fi
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 02953 330 088, jukka.haapamaki@gov.fi

 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Insinööriliitto IL ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keskuskauppakamari    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Professoriliitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Sivistysala ry - Sivista    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiin opisklevien liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen Kesäyliopistot ry    
Suomen lukiolaisten liitto SLL    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Tiedeseura    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tekniikan Akateemiset TEK    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV    
Tieteentekijöiden liitto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

koulutus

Rahoitus

yliopisto

korkeakoulu

ammattikorkeakoulu

valtionrahoitus

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta