Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 § :n muuttamisesta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 § :n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/57/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 3 §:ssä säädetään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuovista opinnoista ja niiden täydentämisestä. Pykälän 2 ja 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan joustavoitettavan niin, että sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut henkilö saisi kelpoisuuden täydentämällä opintojaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin kuuluvien lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan pakollisten tutkinnon osien lisäksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteisiin kuuluvilla varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan taikka kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan pakollisilla tutkinnon osilla.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi kelpoisuuden tuoviksi tutkinnoiksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017) edeltäneitä, varhaiskasvatukseen painottuneita tutkintoja. Nykyisellään osa näitä tutkintoja omaavista henkilöistä jää varhaiskasvatuslain siirtymäsäännöksen (540/2018, 75 §) ulkopuolelle, mikäli heidän kelpoisuutensa on aiemman lainsäädännön aikana ollut epäselvä taikka he eivät ole työskennelleet varhaiskasvatusalalla tai opiskelleet sitä viiteen vuoteen ennen lain voimaantuloa.

Molemmat ehdotetut muutokset helpottaisivat varhaiskasvatustoimijoiden rekrytointiprosesseja, sillä kelpoisia lastenhoitajia olisi enemmän saatavilla ja kelpoisuuden saavuttaminen olisi joustavampaa.
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot asetusluonnoksista viimeistään 10.12.2018.

Lyhyehkön lausuntoajan vuoksi järjestetään myös kuulemistilaisuus keskeisimmille sidosryhmille 10.12.2018 alkavalla viikolla.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Marjaana Larpa, p. 029 53 30350
Opetusneuvos Tarja Kahiluoto, p. 029 53 30386
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p.029 53 30079

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkkohallitus    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry    
Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Työ- ja elinkeinoministeriö