Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-63-2020

Vastausaika on päättynyt: 14.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu osallistaen eri tahoja valmistelutyön aikana. Työ lähti liikkeelle avoimella työpajalla, johon osallistui työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajia. Luonnosta on käsitelty lisäksi kahdessa muussa työpajassa ja osaamisalakohtaisissa verkkotapaamisissa, jotka ovat olleet avoimia kaikille perustetyöstä kiinnostuneille. Perusteluonnoksesta on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta ja luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnalta. Perustetyötä on voinut seurata valmistelutyön aikana myös verkkosivuilla avoimen linkin kautta. Linkin kautta kaikki halukkaat ovat voineet antaa palautetta jo ennen varsinaista lausuntokierrosta. Linkki on ollut saatavissa myös Opetushallituksen verkkosivuilla.

Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointikriteereinä. Opetushallitus on ottanut käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit, joiden käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ammatillisiin tutkinnon osiin uusi kriteeristö sisällytetään tämän uudistuksen yhteydessä. Yhteisten tutkinnon osien arviointikriteerien uudistaminen tapahtuu myöhemmin.
Tavoitteet
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena oli päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän nykyisiä osaamistarpeita. 

Uudistetut luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.2.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkintonimikkeistä
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, ammattitaidon osoittamistavat ja osaamispisteet)
Toivomme palautetta myös perusteluonnoksen liitteenä 2 olevasta suosituslistasta ja sen sisällyttämisestä tutkinnon pakolliseen tutkinnon osaan. 

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteiden luonnoksen kirjoittamistyöstä on vastannut Hyria koulutus Oy. Perusteluonnoksen viimeistely on tehty Opetushallituksen toimesta.

Lisätietoja antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm@oph.fi).
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arktiset Aromit ry    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Green Care Finland ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kierrätyskeskus    
Kiipulasäätiö sr    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Kvarnen samkommun    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Luonnon- ja riistainhoitosäätiö    
Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Paliskuntain yhdistys    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry    
Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen Metsäyhdistys    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Riistakeskus    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työtehoseura ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet

ympäristöala

luontoala