Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset ja tutkintoja tarjoavan koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arviointi

Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift Examenskraven för internationellt förarbrev för fritidsbåt och certifiering av kvalitetssystemet hos utbildningsanordnare som erbjuder examen

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/140520/03.04.01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift Examenskraven för internationellt förarbrev för fritidsbåt och certifiering av kvalitetssystemet hos utbildningsanordnare som erbjuder examen TRAFICOM/140520/03.04.01.00/2021.
Bakgrund
I sjötrafiklagens (782/2019) 41 § 6 mom. ges Transport- och kommunikationsverket ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om uppfyllande av de examenskrav som avses i 2 mom. 3 punkten samt om utvärderingen av kvalitetssystemet och Transport- och kommunikationsverkets ordnande av prov enligt 3 mom. Med den föreslagna lagändringen som träder i kraft 1.7.2021 skulle mängden utbildningsanordnare att certifiera utökas, vilket innebär att antalet certifieringsansökningar skulle öka. Därför är det nu aktuellt att meddela den föreskrift som avses i 6 mom.
Målsättningar
Med denna föreskrift skulle preciseras de krav sätt ut i sjötrafiklagen. Föreskrifts mål är också att förenhetliga nationella examenskrav för internationellt förarbrev för fritidsbåt samt precisera certifiering av kvalitetssystemet hos utbildningsanordnare som erbjuder examen.
Genom föreskriften förenhetligas kraven på utbildning som ordnas i Finland, så att den överensstämmer med minimikraven på examen enligt resolution nr 40, som meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska kommission för Europa.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket  begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast tisdag 22.6.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Ledande sakkunnig Kimmo Patrakka, tfn 029 534 6450, kimmo.patrakka(at)traficom.fi
Specialsakkunnig Ville Rinkineva , p. 029 534 5444, ville.rinkineva(at)traficom.fi
Sändlista:
Aboa Mare (Novia)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Alamarin-Jet Oy    
Arctica Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Baltic cruising    
Baltic Cruising    
Dimecc    
Dokk    
Dokk.fi    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eräkarkku    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu    
Finladia Sailing    
Finlandia Sailing    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finntriathlon Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
HT-Engineering Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maritime E.S.B.H.    
Melaveikot RY    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Midnight Sun Sailing Oy Ab    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pelastuslaitokset    
Pidä saaristo siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
RaceWKND    
Rajavartiolaitos    
Saariasiain neuvottelukunta    
Saarikyyti    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Skipperi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystölitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Melonta- ja soutuliitto    
Suomen Melontakouluttajat    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit ry    
Suomen teknologiateollisuus    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestä ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Tampereen yliopisto    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trafi    
Tulli    
Turvallisesti vesillä ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen Urheiluliitto (TUL)    
Työväen urheiluliitto TUL    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtakunnan vammaisneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
VTT expert services Oy    
WWF    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö