Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - STM:n lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta

STM:n lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6227/2023

Vastausaika on päättynyt: 21.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta.
 
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021, jäljempänä asiakastietolaki) 15 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevien käyttöoikeuksien on perustuttava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun siten, että henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin hänellä on tiedonsaantioikeus.

Asiakastietolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitä tietoja ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat enintään käyttää. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 9.9.2022 asetuksen käyttöoikeudesta asiakastietoon (825/2022). Asetuksessa on tunnistettu puutteita lastenvalvojien tehtävien käyttöoikeuksissa, joten asetusta on päivitettävä. Samalla päivitetään eräitä sosiaalipalveluita koskevia käsitteitä vastaamaan voimassa olevaa sosiaalihuoltolakia.
 
Tavoitteet
Lausuntopalaute huomioidaan asetusluonnoksen jatkovalmistelussa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 21.4.2023 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/6227/2023

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/6227/2023

Hankenumero STM018:00/2023

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitusneuvos Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapin käräjäoikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan käräjäoikeus    
STM Sini Tuovinen    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus