Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyyntö Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16076/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Ministeriö pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen.

Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden välistä arviointimenettelyä mahdollisista rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Menettelyssä varataan ns. Espoon sopimuksen (67/1997) piiriin kuuluville valtioille mahdollisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
Tausta
Arviointiohjelma koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistoa. Loviisa 1- ja Loviisa 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden ja niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Ohjelma kattaa myös matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen jatkokäytön. Ohjelmassa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa jatkotoiminnalle.
 
Vaihtoehdon VE1 mukaan yhtiö jatkaisi Loviisa 1 ja 2 -laitosyksiköiden käyttöä enintään noin kahdellakymmenellä vuodella nykyisten käyttölupajaksojen jälkeen. Myös Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksikköjen ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen käyttö jatkuisi tarvittavine laajennuksineen. Ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.
 
Vaihtoehdon VE0 mukaan ydinvoimalaitos poistettaisiin käytöstä nykyisten lupajaksojen päätyttyä. Laitosyksiköiden ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen käyttö jatkuisi, kunnes ne kävisivät tarpeettomiksi ja ne poistettaisiin käytöstä.
 
Vaihtoehdossa VE0+ on muutoin sama kuin vaihtoehto VE0, mutta lisäksi ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.
Tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon yhteysviranomaisen YVA-ohjelmaa koskevassa lausunnossa. Hankkeesta vastaava ottaa saadut lausunnot sekä ministeriön lausunnon huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 27.8.-26.10.2020 välisenä aikana. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto tulee toimittaa viimeistään 26.10.2020. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
VAHVA-ministeriöiden täytyy lisäksi viedä lausunto VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
 
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai yhteysviranomaisen verkkosivuilla. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.

Valmistelijat
Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija
puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
 
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi


 
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

ydinenergia

ydinreaktorit

kärnenergi

kärnkraftverk

miljökonsekvensbedömning