Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/477/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” yhtenä tavoitteena on laadukkaat oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut kaikilla koulutusasteilla. Hallitusohjelman mukaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea sekä säädetään sitovista mitoituksista opiskeluhuollon palveluihin.
Tausta
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia säädettäessä kuraattorien ja psykologien määrälle asetettu ohjeellinen tavoite ei ole toteutunut. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien valtakunnallisten selvitysten mukaan opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien vastuulla olevien opiskelijoiden ja toimipisteiden määrissä on suuria eroja. Oppilas- ja opiskelijahuollon laadukas toteuttaminen ja moninaisten tehtävien hoitaminen ei käytännössä ole mahdollista silloin, jos työntekijäkohtaiset oppilasmäärät ovat liian suuria tai toimipisteitä on liian monta. Erot psykologien ja kuraattoreiden työn edellytyksissä ja opiskeluhuollon palveluiden saatavuudessa on heikentänyt oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuuksia saada opiskeluhuollon palveluja yhdenvertaisesti.
 
Edellisen hallituksen hallitusohjelmaan liittyen kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia väljennettiin lailla (1501/2016). Lainmuutoksen jälkeen kuraattorin tehtävään on kelpoinen sosionomin ohella myös henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Soveltuvan korkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksena edellytettyä sosiaalialaa ei ole määritelty yliopistojen koulutusvastuusääntelyssä, ja kokemus kuraattorin tehtävää vastaavasta sosiaalialan tehtävästä on myös epätäsmällinen.
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin säännös kuraattori- ja psykologipalveluiden sitovista henkilömitoituksista ja kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen apu ja tuki olisi kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistettäisiin lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistäisiin ongelmien syntymistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä toimenpiteillä. Vahvistamalla opiskeluhuollon henkilöstöresursseja voitaisiin tarjota oppilaille valmiuksia siirtyä perusopetuksesta ja toiselle asteelle ja suoriutua toisen asteen koulutuksesta.
 
Kuraattorin kelpoisuusehtojen täsmentäminen tukisi ammattitaitoisen kuraattorin rekrytointia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.6.2021 mennessä. Esityksen kiireellisyyden vuoksi säädösvalmistelussa on tarpeen hieman poiketa kuulemista koskevasta ohjeellisesta lausuntoajasta
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
 Pyydämme lausumaan hallituksen esitysluonnoksesta sekä vastaamaan seuraavaan kysymykseen:
  1. onko hallituksen esitysluonnoksen mukainen kuraattorin kelpoisuus toimiva oppilaitoksen opiskeluhuoltotyötä silmällä pitäen vai
  2. olisiko mielestänne kohdassa 5.1 esitetty vaihtoehtoinen malli, jossa kuraattori olisi sosiaalityöntekijä tai sosionomi parempi?
 
 
Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fissä.
 
Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi
Jakelu:
ABB Oy    
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aikuislukioiden opettajat ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arene    
AVA-instituutin Kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Finlands Svenska Lärarförbund Fsl rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf    
Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy, ent. Air Navigation Services Finland Oy    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Helsingin Eurooppalainen koulu    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hem och Skola    
Hengitysliitto ry, koulutus    
Henttonen Anu    
Hevosopisto Oy    
Husari Heidi    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokipaltio Tuula    
Jollas-Opisto Oy    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järvinen Tomas    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalliosaari Pia    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Karvi    
Kauppinen Erkki    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemin kaupunki;    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö sr    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
KONE Hissit Oy    
Konecranes Finland Oy, instituutti    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry    
Kvarnen Samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Laine-Asikainen Marja    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy (ent. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, nimenmuutos 12.5.2020)    
Meyer Turku Oy    
Mäntsälän kunta    
Opetus - ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys ry    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Pro Lukio ry    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
SAK    
Salo Tomi    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
Socca - Pääkaupunkiseuden sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaali - ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia    
SOSNET - Sosiaalityön yliopistokoulutuksen yhteistyöverkosto    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen lähilukioyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tammisuo Jukka    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tampereen Rudolf Steiner -koulu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry    
Työväen Sivistysliitto TSL ry    
Töyrylä Jussi    
Unifi ry    
UPM-Kymmene Oyj    
Urheiluopistojen yhdistys ry    
Vaara Annukka    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Åbo Akademi    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä