Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6621/2019

Vastausaika on päättynyt: 14.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa 2020.
Tausta
Sähkökatkojen asiakkaille aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi jakeluverkonhaltijoille asetettiin laissa tavoitteet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi uudella sähkömarkkinalailla (588/2013), joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013. Toimitusvarmuustavoitteet muodostavat jakeluverkonhaltijoille verkon suunnittelu- ja mitoitusperusteen. Myös kantaverkolle ja suurjännitteisille jakeluverkoille asetettuja toimintavarmuuden vaatimuksia täsmennettiin.

Eräät sähkön ja maakaasun jakelijat ilmoittivat asiakkailleen talvella 2016 poikkeuksellisen suurista jakeluhintojen korotuksista. Erityisesti kahden jakeluyrityksen korotukset aiheuttivat laajan julkisen kohun ja suuren joukon valituksia kuluttajariitalautakuntaan ja kuluttaja-asiamiehelle.

Julkisen kohun seurauksena pääministeri Juha Sipilän hallitus esitti vuonna 2017 sähkönsiirron ja -jakelun hintojen korottamiselle 15 prosentin vuotuista korotuskattoa. Samassa esityksessä ehdotettiin sähkömarkkinalakiin lisäksi jakeluverkkojen toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoajan pidennyksen saamista helpottavia uusia perusteita.
Tavoitteet
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan esitykseen lisätoimia sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi. Sähkönsiirron kustannusselvityksen johtopäätösten mukaisesti toteutetaan alituottojen tasausjakson pidennys. Tämän lisäksi kehitetään sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja-asutusalueilla. Sähkön jakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntäntöönpanoaikaa jatkettaisiin pääsääntöisesti haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille vuodesta 2028 vuoteen 2036.

Sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään 12,5 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Korotuksen hyväksyttävää määrää arvioitaisiin tällöin pääsääntöisesti tyyppikäyttäjä- tai verkonkäyttäjäryhmittäin.
Liitteet:

HE_SML ym 2020 V2 09012020.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

Toimeenpanoaikataulu selvitys 10_12_2019.pdf - Vaikutusarvioselvitys

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 14. helmikuuta 2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antavat hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828) ja ylitarkastaja Tatu Pahkala (p. 029 506 4217).
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Traficom    
Asiasanat

sähkömarkkinat, sähkömarkkinalaki

energia

sähköverkot