Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser

Lausuntopyynnön diaarinumero: vn/3808/2019

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet ber omn ert utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser.

 
Bakgrund
Denna proposition hänför sig till lagen om ändring av förvaltningslagen (432/2019) och lagen om upphävande av lagen om offentliga kungörelser (433/2019) som träder i karft den 1 januari 2020.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att bestämmelser i naturvårdslagen, marktäktslagen, lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden som gäller offentliga kungörelser ändras så att de motsvarar de allmänna bestämmelserna om offentliga kungörelser i förvaltningslagen.

Det föreslås att hänvisningarna till anslagsförfarandet stryks i naturvårdslagen, marktäktslagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, lagen om skydd för miljön i Antarktis och lagen om friluftsliv. Det föreslås att särskilda bestämmelser om offentliggörande av personuppgifter tas in i marktäktslagen, lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om skydd för miljön i Antarktis.

I fråga om marktäktslagen föreslås det också ändringar av bestämmelserna om ändringssökande i enlighet med de nya bestämmelserna om rättegång i förvaltningsärenden. Ändringar av övriga bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller rättegång i förvaltningsärenden tas in i en separat regeringsproposition.
Bilagor:

Utkast_Regeringens proposition (paragraferna).pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser

Luonnos_Hallituksen esitys.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Tidtabell
Utlåtanden skall lämnas in senast den 3.10.2019.
Svarsanvisningar för mottagare

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo@ym.fi.
 
Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av regeringssekreterare Piia Kähkölä tel. 0295 250 254, förnamn.efternamn@ym.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FLIC c/o Teknologiateollisuus ry    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ilmatieteen laitos    
Isännöitsijäliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmisto- ja e-business ry    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
YVA ry