Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26434/2023

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om max-imipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2024. Statsrådets gällande förordning (1041/2022) är i kraft till och med den 31 december 2023.
Bakgrund
Enligt 4 kap. 7 a § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) utfärdas bestämmelser om det maximipris för en taxiresa som ersätts av sjukförsäkringen och som tas ut hos den försäkrade genom förordning av statsrådet. Maximipriset ska grunda sig på de disponibla medlen för ersättningar och kostnaderna för transporten på så sätt att det i priset ingår en skälig vinst.

Enligt 4 kap. 7 a § 2 mom. i sjukförsäkringslagen får en färdtjänstproducent som kör taxiresor som förmedlas av en sådan beställningscentral som med Folkpensionsanstalten ingått avtal om direktersättningsförfarande för resor som förmedlats av beställningscentralen debitera högst det maximipris som avses i 1 mom. På ett område där det inte finns någon sådan beställningscentral gäller maximipriset taxiresor i fråga om vilka färdtjänstproducenten med Folkpensionsanstalten har ingått avtal om att köra taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen.
Målsättningar
I förordningen fastställs det maximipris som ska tillämpas på de taxiresor som förmedlas av en sådan beställningscentral som med Folkpensionsanstalten ingått avtal om direktersättningsförfarande. Förordningen tillämpas också på taxiresor i fråga om vilka färdtjänstproducenten med Folkpensionsanstalten har ingått avtal om att på ett område där det inte finns någon beställningscentral som ingått avtal med Folkpensionsanstalten köra taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas in senast den 24 november 2023.

Vid beredningen av förordningen har det varit nödvändigt att avvika från den riktgivande remisstiden för att man vid beredningen ska kunna utnyttja det senast publicerade kostnadsindexet och reservera tid för verkställigheten av förordningen.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.

De kommer att beaktas vid färdigställandet av statsrådets förordning.

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi.

Vid behov kan utlåtandena sändas elektroniskt till kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET.

I följebrevet ska ärendenumret VN/26434/2023 och STM073:00/2023 anges.

OBS! Utlåtandet behöver inte också sändas per e-post eller post om det lämnats in via tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande fås av Paula Vuorenpää, tfn 02951 63032, paula.vuorenpaa@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu - ja kuluttajavirasto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Ämnesord

sairausvakuutus / sjukförsäkring

taksi / taxi