Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3409/2018

Vastausaika on päättynyt: 24.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi jätelaissa kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvelvollisuudelle säädettyjä edellytyksiä ja siihen liittyviä menettelyjä. Esityksessä säädettäisiin muun palvelutarjonnan puutteen todentamiseen käytettävästä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja sen käyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta tietoalustaan. Lisäksi täsmennettäisiin kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden nojalla järjestämästä palvelusta perittävän jätemaksun määräämiseen liittyviä yleisiä periaatteita. Esityksessä kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin ehdotetaan myös tehtäviksi kunnan jätehuollon toimialan sidosyksikkösäännösten noudattamisen seuraamiseksi tarpeelliset muutokset.
 
Tausta
Esitys on toinen vaihe jätelain kaksiosaisen uudistuksen kokonaisuudesta. Eduskunta edellytti uudistuksen ensimmäistä vaihetta koskevassa lausumassaan, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen (EV 42/2018 vp – HE 195/2017 vp).
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden ja siihen liittyvän muun palvelutarjonnan puutteen arvioinnin läpinäkyvyyttä sekä edistää jätehuolto- ja kierrätysmarkkinoita ja jätealan yritystoimintaa. 
 
Liitteet:

HE_jätelain_muuttamisesta_lausunnolle_FI.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi (FI)

HE_jätelain_muuttamisesta_lausunnolle_SV.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi (SV) Huom! Ruotsinkielinen käännös (pykälät ja pääasiallinen sisältö) Obs! Den svenskspråkliga översätttningen (paragrafer och huvudsakligt innehåll)

2018_06878_Lausuntopyyntö_final_sv.pdf - Lausuntopyyntö (SV)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 24.8.2018 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Ella Särkkä, puh 0295 250 308 (26.-29.6. ja 30.7.-24.8.), asiantuntija Jenni Lehtonen, puh 0295 250 066 (26.6.-3.7. ja 23.7.-24.8.) ja ympäristöneuvos Riitta Levinen, puh. 0295 250 162 (9.-24.8.). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Natur och miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Teknologiateollisuus ry    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

digitalisaatio

jätehuolto

kiertotalous

kierrätys