Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och av 7 § i statstjänstemannalagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15936/2023

Vastausaika on päättynyt: 26.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och av 7 § i statstjänstemannalagen. Också andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Bakgrund
I denna proposition föreslås ändringar i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och i 7 § i statstjänstemannalagen. Genom de föreslagna ändringarna preciseras styrningen av informationshanteringen inom statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt det ansvar avseende de gemensamma tjänsterna som hänför sig till den personuppgiftsansvarige och informationshanteringen. Avsikten är att precisera finansministeriets bestämmanderätt när det gäller förberedelser och störningssituationer som berör tillhandahållandet av tjänsterna samt att förtydliga servicecentrets och dess kunders uppgifter, befogenheter och skyldigheter i fråga om tillhandahållandet och användningen av de gemensamma tjänsterna. De ändringar som föreslås gör det också möjligt att som anställningsform för personalen vid servicecentret använda ett tjänsteförhållande, utöver det arbetsavtalsförhållande som för närvarande används. Dessutom innehåller propositionen ett förslag om krav på finskt medborgarskap för sådana tjänster vid servicecentret som väsentligt påverkar informations- och cybersäkerheten. Ändringarna säkerställer också att servicecentret har ett effektivt beslutsfattande och förutsättningar för utveckling av beredskapskapaciteten. I och med ändringarna blir informationshanteringen inom de gemensamma tjänsterna och ansvaret för behandlingen av personuppgifter tydligare och servicecentrets anställningsstruktur i fråga om dem som står i tjänste- och arbetsavtalsförhållanden blir ändamålsenligare. 
Målsättningar
Ett mål med lagändringarna är att precisera styrningen av informationshanteringen inom statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt ansvaret för registerföringen avseende dessa tjänster. Ytterligare mål är att stärka förutsättningarna för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori att effektivisera beslutsfattandet samt att bättre än för närvarande göra det möjligt för servicecentret att vara förberett på exceptionella situationer och störningssituationer genom att tillåta servicecentret att utnyttja olika anställningsförhållanden på ett mer ändamålsenligt sätt. Avsikten är att förtydliga Valtoris och dess kunders ansvar och skyldigheter samt behörighetsgrunderna när det gäller tillhandahållandet och användningen av gemensamma tjänster. Syftet med de lagändringar som gäller förtydligandet av olika aktörers roller är att ytterligare förbättra kvaliteten, säkerheten, kostnadseffektiviteten och interoperabiliteten hos statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 26 april 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att underlätta behandlingen av svaren, ber finansministeriet att utlåtandet indelas enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver stöd med att ta i bruk tjänsten, kan ni kontakta  lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Märk väl att alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ges vid behov av:
specialsakkunnig Santtu Viiman, fornamn.efternamn@gov.fi, +358 50 599 5737
informationsförvaltningsråd Tommi Kangasaho, fornamn.efternamn@gov.fi, +358 50 341 6736
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan syyttäjäalue    
Ahvenanmaan ulosottovirasto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Jatkuvan oppimisen palvelukeskus    
JHL    
Juko    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriisinhallintakeskus, CMCFinland    
Kriminaalipolitiikan instituutti    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Metsähallitus    
Millog Oy    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Näkövammaisten kirjasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
PRO    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion eläkerahasto    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan vaasan sairaala    
Vanhusasiavaltuutettu    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Verohallinto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilaslautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ålands tingsrätt    
Ämnesord

TORI-laki

ICT

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori