Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15788/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta.

Julkisen talouden suunnitelmassa lisätään vuosille 2022 – 2025 vapaan sivistystyön maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen vuosittain 5 milj. euroa. Hallituksen päätöksen mukaan lisärahoitus kohdennetaan uusiin suoritteisiin koulutuksessa, joka on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan kototutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitukseen (maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytty koulutus).
Tausta
Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutettiin lailla vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 1.1.2018 alkaen siten, että kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset saivat 100 prosenttisen valtionosuuden maahanmuuttajan suorittamasta koulutuksesta, joka on hyväksytty maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitus sisältyy vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmään, joten vapaan sivistystyön muun koulutuksen toteutuneiden suoritteiden määrä vaikuttaa kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitukseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n mukaan suoritteiden enimmäismäärästä päätetään oppilaitosmuodoittain valtion talousarviossa vuosittain, jonka perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain rahoitettavat opiskelijaviikot ja opetustunnit. 

Vapaan sivistystyön toimijoissa löytyy sekä osaamista ja halua hoitaa laajemminkin maahanmuuttajien koulutusta. Vapaa sivistystyö on osoittautunut joustavaksi koulutusmuodoksi, joka nopeasti reagoi yhteiskunnan koulutustarpeisiin. Tällä hetkellä rajoittavaksi tekijäksi muodostuu kuitenkin tähän tarkoitukseen myönnettävien uusien suoritteiden puuttuminen, mikä on johtanut siihen, että vapaan sivistystyön toimijat joutuvat pohtimaan, kuinka paljon olemassa olevista suoritteista he voivat irrottaa tähän tarkoitukseen aiheuttamatta muun toiminnan merkittävää supistumista. Ongelma näkyy etenkin suurimmissa kaupungeissa. Maahanmuuttajakoulutuksen ja muun vapaan sivistystyön koulutuksen rahoituksen riittämättömyydestä aiheutuvan vastakkainasettelun syntymisen ehkäisemiseksi olisi tarkoituksenmukaista eriyttää maahanmuuttajille tarkoitetun, kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen rahoitus omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, irrottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitus omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä, josta myönnettäisiin maahanmuuttajakoulutuksen sataprosenttisesti rahoitettavia suoritteita. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi erillisenä muista vapaan sivistystyön suoritteista vuosittain valtion talousarviossa tähän koulutukseen varatun määrärahan rajoissa niiden opiskelijaviikkojen ja opetuntien määrän, joihin lain mukaan myönnetään sadan prosentin valtionosuus. Täten maahanmuuttajakoulutuksen suoritteet ja niiden rahoitus eivät olisi enää riippuvaisia muista vapaan sivistystyön koulutuksen suoritteista. Tämä osaltaan turvaisi maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen asemaa. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.8.2021 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Ministeriö pyytää lisäksi lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon
sisältyvän keskeisimmän sisällön lyhyesti.
Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi
Opetusneuvos Annika Bussman
Jakelu:
Bildningsalliansen rf    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kuntaliitto    
Opintokeskukset ry    
Suomen kansanopistoyhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry