Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6426/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 25.10.2019 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on palauttaa lainsäädäntöön eräät tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet. Lisäksi työsopimuslakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteinen viittaussäännöksen muutos, jossa laissa oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.

Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia ennakoida vähintään kymmentä työntekijää koskevia irtisanomistilanteita ja niistä mahdollisesti seuraavia tarpeita työvoimapalveluille sekä lisätä irtisanottavien työntekijöiden tietoa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja siten edesauttaa irtisanottavien henkilöiden nopeampaa uudelleen työllistymistä. Esityksen taustalla on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisema sopimus vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 25.10.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247, s-posti: elli.nieminen(at)tem.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työsopimuslain muuttaminen

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttaminen

merityösopimuslain muuttaminen