Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6426/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast den 25 oktober 2019.

I propositionen föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras. Avsikten med propositionen är att i lagstiftningen återinföra vissa av arbetsgivarens skyldigheter att underrätta och informera som gäller uppsägningar av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. I arbetsavtalslagen föreslås dessutom en teknisk ändring av en hänvisningsbestämmelse, där hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Propositionen syftar till att förbättra arbets- och näringsbyråernas möjligheter att förutse situationer där minst tio arbetstagare sägs upp och behov som uppsägningarna eventuellt medför för arbetskraftsservicen samt till att öka de uppsagda arbetstagarnas kännedom om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och därigenom främja snabbare ny sysselsättning för dem som sägs upp. Propositionen baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer offentliggjorde i juni 2019 om frågor som anknyter till de fortsatta förhandlingarna om 2017 års pensionsreform.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 25 oktober 2019.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av: Elli Nieminen, specialsakkunnig, tfn 029 504 8247, e-post: elli.nieminen(at)tem.fi.
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työlainsäädäntö

työsopimuslain muuttaminen

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttaminen

merityösopimuslain muuttaminen