Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta (ECN+ direktiivi)

HE-luonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta (ECN+ direktiivi)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7959/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksen tarkoituksena on tehdä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1 kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset kilpailulakiin.

Esityksessä ehdotetaan direktiivin täytäntöönpanon lisäksi tehtäväksi joitain kansallisiin tarpeisiin perustuvia muutoksia eräisiin kilpailulain säännöksiin sekä 1.1.2020 voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) edellyttämät muutokset kilpailulain muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn. Kilpailunrajoituksen perusteella määrättävän seuraamusmaksun suuruuden määrittämistä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi nykyisestä.
Tausta
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin 11.12.2018. Direktiivi koskee kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia, itsenäisyyttä ja resursseja. Direktiivissä asetetaan vähimmäistaso muun muassa kansallisten kilpailuviranomaisten tutkinta-, täytäntöönpano- ja sanktiointivaltuuksille. Direktiivin soveltamisala on rajoitettu koskemaan kilpailunrajoitusten valvontaa, eikä se siten kata esimerkiksi yrityskauppoihin, julkisiin hankintoihin tai kilpailuneutraliteettiin liittyvää valvontaa. Direktiivin 34 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 4.2.2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 14.6.2019 työryhmän valmistelemaan ECN+ -direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 19.6.2019–6.3.2020 ja tehtäväksi arvioida direktiivistä johtuvat kansallisen lainsäädännön muutostarpeet sekä tehdä niitä koskevat ehdotukset. Työryhmän toimikautta pidennettiin 10.2.2020 tehdyllä päätöksellä, ja uudeksi päättymisajankohdaksi asetettiin 22.4.2020. Työryhmän toiminnan perusteella laadittiin hallituksen esityksen muodossa oleva mietintö, joka vastaa pitkälti lausuttavana olevaa hallituksen esitysluonnosta. Mietinnön antamisen jälkeen esitysluonnokseen on tehty joitain täydennyksiä säännösehdotusten perusteluihin sekä esityksen vaikutusten arviointeihin.
Tavoitteet
Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on sellaiset riippumattomuuden takeet, resurssit sekä täytäntöönpano- ja sakotusvaltuudet, joita ne tarvitsevat voidakseen soveltaa tehokkaasti SEUT 101 ja 102 artiklaa. Suomessa kilpailulain 5 ja 7 §:n sääntely vastaa SEUT 101 ja 102 artiklan sääntelyä.

Esitysluonnoksen tavoitteena on tehdä direktiivin määräysten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset kilpailulakiin. Direktiivin edellyttämien muutosten lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa kilpailunrajoitusten perusteella määrättävien seuraamusmaksujen määrän ennustettavuutta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Direktiivin täytäntöönpanon edellyttämien muutosten on oltava voimassa viimeistään 4.2.2021. Esitysluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 14.5.2020 ja päättyy 24.6.2020. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Virve Haapajärvi
virve.haapajarvi@tem.fi
+358 29 504 7027

Erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki
iiro.ihanamaki@tem.fi
+358 29 504 7217
Jakelu:
• Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys r.y.    
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys r.y.    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

kilpailu ja kuluttajat