Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusluonnos valtioneuvoston asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018 uudistamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018 uudistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24087/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tämä lausuntopyyntö koskee valtioneuvoston asetuksen meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018 (jäljempänä ympäristömeluasetus) uudistamista.
Asetuksella muutettaisiin ympäristömeluasetuksen 1 §, 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti ja lisättäisiin uusi 2 momentti, lisättäisiin uusi 7 §, sekä yhdistettäisiin nykyinen 7 § ja 9 §. Muutoksina nykytilaan nähden olisivat tarkennukset laskentamenetelmässä, uusi paikkatiedon soveltamistapa, terveysvaikutusten arviointimenettely, sekä tarkennukset menettelyyn tiedon toimittamistavasta ja aikataulusta.
Tausta
Ympäristömeluasetuksella on saatettu voimaan ympäristömeludirektiiviä ja siihen liittyviä muita EU-säädöksiä koskevat vaatimukset.
Tavoitteet
Ympäristömeluasetuksen uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää melulle altistuvien henkilöiden määrän ja vaikutusten arviointia, sekä vähentää melun terveys- ja ympäristöhaittoja jäsenmaissa.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180823 - Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180823 - Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning 823/2018

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 30.9. - 22.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 22.10.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnot julkaistaan valtioneuvoston hankesivuilla ja VAHVA-käyttäjien osalta lausunto viedään asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Asiasta antaa lisätietoa
ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 050 4137664 etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Espoo    
Finavia    
Helsinki    
Jyväskylä    
Kauniainen    
Kuopio    
Lahti    
Oulu    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tampere    
Turku    
Uudenmaan ely-keskus    
Vantaa    
Väylävirasto