Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUNTOPYYNTÖ ASETUSEHDOTUKSESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAKIOMUOTOISEN JA YKSINKERTAISTETUN PÄÄSTÖJEN TARKKAILUSUUNNITELMAN YKSINKERTAISTETUSTA RISKINARVIOINNISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ ASETUSEHDOTUKSESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAKIOMUOTOISEN JA YKSINKERTAISTETUN PÄÄSTÖJEN TARKKAILUSUUNNITELMAN YKSINKERTAISTETUSTA RISKINARVIOINNISTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23960/2020

Vastausaika on päättynyt: 18.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Asetusehdotuksessa esitetään, että päästökauppalakiin lisättäväksi esitetyn 8 a §:n 3 momentin nojalla annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön asetus vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman yksinkertaistetusta riskinarvioinnista. Asetusta sovellettaisiin vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä tehtävään yksinkertaistetun riskinarvioinnin suorittamiseen ja riskinarvioinnissa tarkasteltaviin seikkoihin.


 
Liitteet:

TEM asetus yksinkertaistettu riskinarviointi suom.docx - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman yksinkertaistetusta riskinarvioinnista

TEM asetus yksinkertaistettu riskinarviointi ruot.docx - Arbets- och näringsministeriets förordning om förenklad riskbedömning av standardiserade och förenklade planer för övervakning av utsläpp

TEM asetus muistio.docx - Muistio

Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2020 Lausuntopalvelu.fi –palveluun (www.lausuntopalvelu.fi), osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai kirjaamo@tem.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Tarja Virkkunen (puh. 0295048252)
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö