Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25439/2021

Vastausaika on päättynyt: 9.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunnon valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Esitetyillä muutoksilla täsmennettäisiin asetuksen arviointiselostuksen sisältöä koskevaa 4 §:ää tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) täytäntöönpanon varmistamiseksi. Esitetyillä muutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käytäntöjä.
Tausta
Perusteluna ehdotettavalle asetusmuutokselle on Suomen hallituksen 28.11.2019 vastaanottama Euroopan komission Suomelle osoittama virallinen huomautus, joka koskee tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin täytäntöönpanoa. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään annettavaksi 9.11.2021 mennessä Lausuntopalvelussa tai toimitettuna ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteessa kirjaamo.ym@gov.fi. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoon pyydetään merkittäväksi asianumero VN/25439/2021.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Piia Kähkölä, piia.kahkola@gov.fi, +358 29 525 0254, +358 400 143 971
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MTK    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
YVA ry