Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille 2021–2030

Luonnos Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille 2021–2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15141/2020-STM-1

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä pyytää lausuntoa 31.8.2020 mennessä valmisteilla olevaan Turvallisuutta kaiken ikää - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmaan vuosille 2021–2030.

Tausta

Tapaturmat ovat merkittävin terveiden elinvuosien menetysten syy aina myöhäiseen keski-ikään asti. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy ja aiheuttavat noin 100 000 sairaalahoitojaksoa vuosittain. Yli 85 % tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla ja niiden aiheuttamat kustannukset nousevat yli miljardiin euroon vuosittain.

 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan kansalaisten turvallisuus ja turvallisuuden kokemus ovat suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Hallitusohjelman mukaisesti Suomen on huolehdittava arjen turvallisuudesta ja edistettävä sitä sekä varauduttava turvallisuusuhkiin. Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten turvallisuuden parantamiseen monialaisen yhteistyön, koulutuksen ja eri ikäryhmien tarpeiden huomioimisen kautta.

Tavoitteet

Tavoiteohjelmaluonnoksessa esitetään vuosille 2021−2030 kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet tapaturmien monialaiselle ehkäisylle eri toimintaympäristöissä.

 

Kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta tavoiteohjelmaluonnokseen.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään antamaan 31.8.2020 mennessä. 

Vastausohjeet vastaanottajille
Tavoiteohjelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoa jakelussa mainituilta tahoilta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan ensisijaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa (viite: VN/15141/2020-STM).
Huomioitavaksi: Sisältö on rakenteellisesti jaettu neljään päälukuun ja seitsemään liitteeseen. Sisällöt on tuotettu laajoissa THL:n koordinoimissa asiantuntijatyöryhmissä. Työryhmien jäsenten nimet ovat mainittuina liitteessä 7. 
  • Tavoiteohjelmaluonnos on oikolukematon versio ja mahdolliset kieliasu- ja oikeinkirjoitusasiat pyydetään jättämään huomioimatta. Tilastot, liitemerkinnät ja luettelot ovat myös osin tarkistamatta ja tekstissä on vielä luonnosvaiheen merkintöjä.
  • Lausunnoissa pyydetään sisällön laajuus huomioiden antamaan palautetta tiiviisti yleisellä tasolla koko tavoiteohjelmasta ja yksityiskohtaisemmin olennaisilta osin vain lähinnä kunkin tahon asiantuntemusalueeseen ja kyseiseen lukuun/lukuihin tai liitteeseen/liitteisiin liittyen (muut luvut ja liitteet on mahdollisuus jättää lausuntopalvelussa lausumatta).
  • Tavoiteohjelman sisältöön ehdotetut korjaus- ja lisäysehdotukset tulee kirjata mahdollisimman tiiviisti, konkreettisesti, ymmärrettävästi ja hyvin perusteltuna.
    Kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös internetosoitteesta: https://stm.fi/lausuntopyynnot ja hankeikkunasta osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/hankkeet Hanketunnus STM082:00/2020.
Valmistelijat

Lisätietoja antavat

 

Pirjo Lillsunde

neuvotteleva virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriö/

pirjo.lillsunde@stm.fi

puh. +358 029 516 3177

 

Lapset ja nuoret

Ulla Korpilahti

kehittämispäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

ulla.korpilahti@thl.fi

puh. +358 029 524 8668

 

Työikäiset (ja tilastot)

Persephone Doupi

erikoistutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

persephone.doupi@thl.fi

puh. +358 029 524 7383

 

Ikääntyneet

Riitta Koivula

kehittämispäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

riitta.koivula@thl.fi

puh. +358 029 524 8437

 

Tilastot

Kari Haikonen

tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kari.haikonen@thl.fi

puh. +358 029 524 8433

¨

Jakelu:
A-klinikkasäätiö    
EHYT ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fimea    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Kuntaliitto    
Kuntoutussäätiö    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry    
Muistiliitto    
Myrkytystietokeskus    
Omaishoitajaliitto    
Onnettomuustietoinstituutti OTI    
Onnettomuustutkintakeskus OTKES    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Poliisihallitus    
Pyöräliitto    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Sininauhaliitto    
Sisäministeriö    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Luustoliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen terveydenhoitajaliitto    
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry    
Suomen tule ry    
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Tehy    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tukes    
Turun yliopisto    
Turun yliopistollinen sairaala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Työturvallisuuskeskus    
UKK-instituutti    
Valvira    
Vanhustyön Keskusliitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikunta

TURVALLISUUS

koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

kaatumiset ja putoamiset

ympäristö- ja tuoteturvallisuus

hukkumiset

myrkytykset

tieliikenneturvallisuus

vesiliikenneturvallisuus

tapaturmien ehkäisy

omaishoito