Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähköliiketoimintojen eriyttämisestä

Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähköliiketoimintojen eriyttämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1837/03.10.01/2015

Vastausaika on päättynyt: 18.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähköliiketoimintojen eriyttämisestä. Asetusehdotus on tarkoitus antaa marraskuussa 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
Tausta
 Energiavirasto on tehnyt aloitteet asetuksen päivittämiseksi vastaamaan kirjanpitolainsäädäntöön tehtyjä muutoksia sekä viraston valvontakäytäntöjä. Asetus täydentää sähkömarkkinalain säännöksiä sähköliiketoimintojen toiminnallisesti eriyttämisestä. Asetuksen päivittäminen on ajankohtaista, sillä verkkoyhtiöiden hinnoittelua valvonnan neljän vuoden valvontajakso on vaihtumassa vuoden lopussa.
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä muun muassa tulojen ja menojen sekä tase-erien kirjaamisen perusteista sekä eriytettyjen tuloslaskemien ja taseiden sekä verkonhaltijan tuloslaskelman ja taseen kaavasta ja tilinpäätöstietojen toimittamisesta Energiavirastolle. Asetuksen muutostarpeet liittyvät kirjanpitolain uudistukseen ja Energiaviraston käytännön valvontatyössä esiin nousseisiin muutostarpeisiin. Asetus annettaisiin uudestaan kokonaisuudessaan, sillä vanha kauppa- ja teollisuusministeriön asetus perustuu aikaisempaan kumottuun sähkömarkkinalakiin.
Liitteet:

TEM asetus_eriyttämisestä_sähkö.doc - Luonnos työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi

Muistio_TEM asetus_eriyttäminen_sähkö.doc - Luonnos perustelumuistioksi

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 18. lokakuuta 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa erityisasiantuntija Elina Hautakangas (p. 029 504 7208)
Jakelu:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Kuluttajaliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Asiasanat

Sähkö, eriyttäminen, maakaasumarkkinat, maakaasuverkot