Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22705/2020

Vastausaika on päättynyt: 13.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Osakeyhtiölaki on ollut voimassa neljätoista vuotta. Suomalainen yhteiskunta on lain voimassaoloaikana muuttunut olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, itsetyöllistämisen ja mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen myötä. Samassa ajassa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehitys ja tarve toimenpiteille ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien kestävyysuhkien ratkaisemiseksi ovat myös vaikuttaneet yhtiöiden toimintaympäristöön. Kevään 2020 koronaviruspandemia on osoittanut, että yhtiöiden toimintaympäristö voi muuttua hyvin nopeasti.

Osakeyhtiölain toimivuuden ja muutostarpeiden arvioimiseksi on vuosina 2019-2020 laadittu valtioneuvoston kanslian rahoituksella (VN-TEAS) seuraavat kaksi selvitystä:
  • Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä (Roschier Asianajotoimisto Oy, jäljempänä ”osakeyhtiölain muutostarpeet -selvitys”)
  • Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta (Tampereen yliopisto ja Lapin yliopisto, jäljempänä ”velkojiensuojaselvitys”)

Selvitysten tuloksia on tarkoitus hyödyntää osakeyhtiölain kehittämistä koskevista lainvalmisteluhankkeista päätettäessä. Tulevia lainvalmisteluhankkeita koskevan päätöksenteon taustoittamiseksi oikeusministeriö kerää laajasti sidosryhmien palautetta selvitysten tuloksista syksyllä 2020 järjestettävällä lausuntokierroksella.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-912-7 - Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä (Roschier Asianajotoimisto Oy)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-923-3 - Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta (Tampereen yliopisto ja Lapin yliopisto)

Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksistä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.12.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Selvitysten keskeiset havainnot ja ehdotukset on esitelty palvelussa aihealueittain jaoteltuna. Kunkin kysymyksen kohdalla on erikseen mainittu, kumpaan selvitykseen arviot/ehdotukset perustuvat sekä yksilöity kyseinen selvityksen kohta.

Kaikkiin palvelussa oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh 02951 50558, etunimi.sukunimi@om.fi
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh 02951 50074, etunimi.sukunimi@om.fi  
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroclear Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Hanken School of Economics    
Helsingin Pörssi (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy)    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
RAKLI ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö sr    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)    
Valtioneuvoston kanslia (omistusohjausosasto)    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
WWF Suomi    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry    
Asiasanat

yhtiöoikeus

osakeyhtiö

osakeyhtiölaki

yksityinen osakeyhtiö

yhtiökokous

julkinen osakeyhtiö