Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/3719/2017

Vastausaika on päättynyt: 17.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa hallituskauden yhtenä kärkihankkeena on Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE). Kannustinloukut-projekti on osa OTE-kärkihanketta. Kannustinloukut-projektissa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä, jotta eläkkeensaajan jäljellä oleva työkyky saataisiin paremmin käyttöön.
Tausta
Työryhmä on 22.9.2017 julkaistussa raportissa kuvannut työkyvyttömyyseläkejärjestelmän ja siihen liittyvien etuuksien nykytilaa ja siinä havaittuja kannustinongelmia. Lisäksi raportissa on kansainvälisiä esimerkkejä työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta sekä tilastotietoa työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutusetuuksia saavista.
Tavoitteet
Raportissa ehdotetaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät maksussa olevaa eläkettä. Suojaosuudeksi ehdotetaan 50 prosenttia eläkkeen perusteena olevista ansioista, kuitenkin vähintään 600 euroa kuukaudessa. Suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti. Kansaneläkejärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläke tulisi niissä tapauksissa, joissa osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Kansaneläkejärjestelmässä täyden osatyökyvyttömyyseläkkeen määräksi ehdotetaan puolikasta takuueläkettä ja lineaarista mallia sovellettaisiin vastaavasti kuin työeläkkeissä.
 
Työryhmä katsoo, että myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen olisi hyvä ottaa käyttöön lineaarinen malli. Toimeenpanon ja eläkejärjestelmän loogisuuden vuoksi, lineaarinen malli olisi hyvä olla käytössä sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä. Jatkovalmistelussa tulisi vielä täsmentää lineaarista mallia täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja selvittää, millä edellytyksillä työkyvyttömyyseläkeoikeus jatkuu, jos eläkkeen rinnalla työskennellään pitkäaikaisesti. Lisäksi on varmistettava, ettei lineaarimalli johda tilanteeseen jossa työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä muodostuu pelkkää työntekoa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.
 
Lineaarista mallia koskeva lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2021, jolloin tulorekisteri on käytössä ja määräaikaisen lepäämislain voimassaolo on päättynyt.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 17.11.2017
Vastausohjeet vastaanottajille
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen p. 02951 63183, etunimi.sukunimi@stm.fi.
 
Jakelu:
AKAVA    
EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Invalidiliitto ry    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kuuloliitto ry    
Kynnys ry    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
SAK    
SAMS rf    
SOSTE    
STTK    
Suomen CP-liitto    
Suomen Yrittäjät    
TELA    
TEM    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
VM    
Asiasanat

työkyvyttömyyseläke