Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (328/2009) kumoamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (328/2009) kumoamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM 007:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin (EU) liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (328/2009) kumoamisesta. Kumottavaksi ehdotettavan lain (328/2009) 2 §:n mukaan lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Voimaansaattamisasetusta ei ole annettu, joten laki ei ole voimassa.

Lain 328/2009 käsittelyn aikaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen toimivaltajaon perusteella osa sopimusten kattamista aloista kuului jaettuun toimivaltaan, ja näiden osalta voimaansaattaminen edellytti kansallisia hyväksymistoimia. Sopimusten ratifiointia koskeva prosessi jäi kuitenkin EU:ssa kesken.
 
Unionin tuomioistuimen antama lausunto 2/15 Euroopan unionin toimivallasta tehdä vapaakauppasopimus Singaporen kanssa muutti kauppasopimusten tekemistä ja toimivaltajakoa koskevaa tulkintaa. Lausunnon seurauksena komissio ehdotti, että edellä mainitut ns. EU25-konsolidointisopimukset WTO-jäsenten kanssa tehtäisiin unionisopimuksina ja saataisiin täten voimaan.

Euroopan unionin neuvosto teki päätöksen EU25-konsolidointisopimusten tekemisestä unionisopimuksina 5. päivänä maaliskuuta 2019. Tämän jälkeen EU antoi palvelukauppasitoumusten muutosten voimaantuloa koskevan tiedonannon WTO:ssa. Tiedonannossa EU ilmoitti, että sen palvelukauppaa koskeva sitoumuslista WTO:ssa tulee voimaan 15. päivänä maaliskuuta 2019.
 
Unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia sopimuksia ei saateta erikseen kansallisesti voimaan, minkä vuoksi voimaansaattamislaki kumottaisiin.
 
Laki voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2020.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 16. syyskuuta 2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä ulkoministeriön diaarinumero UM007:00/2019.
 
Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa ulkoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.um@formin.fi) ja Aino Frimanille (aino.friman@formin.fi). Myös sähköpostitse toimitetussa lausunnossa tulee mainita edellä mainittu diaarinumero.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa:
 
  • ajalla 5.8.-16.8. kaupallinen sihteeri Niina Blomberg, niina.blomberg@formin.fi, puh. +358 295 350 263.
  • ajalla 17.8.-16.9. kaupallinen sihteeri Aino Friman, aino.friman@formin.fi, puh. +358 295 351 107. 
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

WTO

GATS-sopimus

Kauppapolitiikka