Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7786/2020

Vastausaika on päättynyt: 16.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä.

Ympäristöministeriö valmistelee rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta. Valmistelua on tehty vuodesta 2016 alkaen. Osana tätä valmistelua on kehitetty Suomen oloihin soveltuva rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Tämä lausuntopyyntö koskee arviointimenetelmää.
 
Tausta
Hallitusohjelman mukaisesti vähähiilisen rakentamisen tiekartan toimeenpanoa nopeutetaan. Ympäristöministeriö julkaisi syyskuussa 2019 rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän koekäyttöön. Kun kokeilujakso nyt suunnitellusti loppuu, kerätään palaute myös virallisen lausuntopyynnön muodossa.

Rakennusten vähähiilisyyden arviointi on jo lakisääteistä Hollannissa ja Ranskassa. Ruotsissa arviointivelvoite astuu voimaan 2022. Euroopan komissio on lisäksi laatinut ehdotuksen EU:n yhteisestä tavasta arvioida rakennusten vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä (ns. Levels-menetelmä).
Tavoitteet
Suomessa tavoitteena on kehittää kansallisiin oloihin soveltuva rakennusten elinkaaren arviointimenetelmä. Se pohjautuu eurooppalaisiin EN-standardeihin. Menetelmää on kehitetty laajassa yhteistyössä toimialan, tutkijoiden, muiden pohjoismaiden sekä Euroopan komission teknisten asiantuntijoiden kanssa.

Pyrkimyksenä Suomessa on tehdä arvioinnista sujuva osa normaalia rakennussuunnittelua sekä mahdollistaa tietomallipohjaisen suunnittelun tuoma arvioinnin sujuvuus.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-029-3 - Linkki arviointimenetelmään, johon pyydetään lausuntoa (sisältää saman tiedoston kuin alla oleva liite)

https://elinkaarilaskenta.fi/ - Lisätietoa arviointimenetelmän testausjaksosta 2019 - 2020.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-030-9 - Linkki arviointimenetelmän englanninkieliseen käännökseen

Liitteet:

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän pilotointi_palautelomake.pdf - Palautelomake (HUOM: vain ympäristöministeriön pilottihankkeeseen osallistuneille)

YM_2019_22_Rakennuksen_vahahiilisyyden_arviointimenetelma.pdf - Arviointimenetelmä, johon pyydetään lausuntoa (sisältää saman tiedoston kuin yllä oleva linkki)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 16. kesäkuuta 2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntö on jaettu kahteen osaa. Ensimmäinen osa käsittelee rakennusten vähähiilisyyden arviointia yleisesti. Toisessa osassa on mahdollista antaa yksityiskohtaista palautetta erikseen kuhunkin arviointimenetelmän osaan. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Lausunnon antamista varten vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalveluun. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun verkkosivuilta www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arcada ammattikorkeakoulu    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
BIOS-tutkimusyksikkö    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Destia Oy    
Energiavirasto    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Helsingin yliopisto    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten hankintojen yhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonto-Liitto    
LUT-yliopisto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puuinfo    
Puutuoteteollisuus ry    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura TTS    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Yliopistokiinteistöt    
Ylva Palvelut Oy    
Ympäristömerkintä    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

kiertotalous

rakentaminen

hiilineutraalisuus