Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista

Lausuntopyyntö Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3218/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin merialuesuunnitelmien (Perämeri, Itämeri ja Skagerrak/Kattegat) laadinnasta ja niiden ympäristöarvioinnista. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus, E/ECE/1250, SopS 67/1997) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa (SopS 69/2010). Sopimuksen perusteella Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksista ja ympäristöselostuksista.

Ympäristöministeriö pyytääkin tällä lausuntopyynnöllä mielipidettänne Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista (Perämeri, Itämeri ja Skagerrak/Kattegat) ja niiden ympäristöselostuksista. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
 
Tavoitteet
Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen tehokasta ja kestävää käyttöä. Merialuesuunnitelmassa osoitetaan meren eri alueiden sopivimpia käyttömuotoja.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön mielellään ruotsiksi viimeistään maanantaina 10.9.2018 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Mielipidettä ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut mielipiteet ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa mielipidettänne lausuntopalvelu.fi:ssä, mielipide voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat jättää mielipiteen.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 050 413 0550, lasse.tallskog@ym.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus/Ålands Landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Hanko    
Helsinki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkola    
Kotka    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin maakuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantali    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pori    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/Merivoimien esikunta    
Raahe    
Rajavartiolaitos    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Tornio    
Turku    
Turun yliopisto    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

merialuesuunnittelu, merialuesuunnitelma, ympäristöselostus