Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1145/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla täydennetään hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp).

Eduskuntakäsittelyn aikana tuli esiin tarve tehdä muutosehdotuksia lakiehdotuksiin erityisesti siksi, että tietyt esitykset eivät olleet edenneet eduskunnan käsittelyssä tai lakien voimaantulo ajoittuisi myöhempään ajankohtaan kuin 1.1.2019. Tämä koski maakuntauudistusta (HE 15/2017 vp), hallituksen esitystä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp) sekä tieliikennelain kokonaisuudistusta (HE 180/2017 vp). Täydentävässä hallituksen esityksessä on tarkoitus tehdä teknisiä muutoksia lakiehdotuksiin myös muilta osin.

Tausta

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Eduskuntakäsittelyn aikana tuli esiin tarve tehdä muutosehdotuksia lakiehdotuksiin erityisesti siksi, että tietyt esitykset eivät olleet edenneet eduskunnan käsittelyssä. Tämä koski maakuntauudistusta sekä hallituksen esitystä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp).

 

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan lakiehdotuksista. Viittaukset oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) esitetään muutettavaksi viittauksiksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Viittauksia EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina. Tieliikennelaista annetun hallituksen esityksen (HE 180/2017 vp) liitelakeihin perustuvia säännöksiä muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaan muotoon. Lisäksi esitykseen lisätään tieliikennelakia (267/1981) koskevat muutosehdotukset.

 

Pelastuslakia koskeva lakiehdotus ehdotetaan poistettavaksi esityksestä, koska sen käsittely eduskunnassa on vielä kesken.

Maakuntauudistuksen liikennettä koskevat henkilö- ja tehtäväsiirrot on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi erillisellä hallituksen esityksellä syksyllä 2018.

 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tavoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisen tavoitteena on parantaa koko hallinnonalan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin, kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Aivan keskeinen tavoite liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on varmistaa ja lisätä asiakaslähtöisyyttä ja huomioida asiakkaiden tarpeet. Tämän vuoksi on tarpeellista, että virastouudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 6.8.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä osoitteesta virastouudistus@lvm.fi.
Jakelu:
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen liitto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson Liitto    
Kynnys ry    
Lapin liitto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
Viestintävirasto    
Viestintäviraston henkilöstö ry    
VNK hallituksen esitykset    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
Yhteinen Toimialaliitto (YTL)    
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry    
Asiasanat

liikenne

viestintä

Liikennevirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Viestintävirasto