Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11293/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi Suomen ilmastopaneelista. 
Tausta

Uusi ilmastolaki tuli voimaan 1.7.2022. Suomen ilmastopaneeli on toiminut vuodesta 2011, ja vuonna 2015 siitä säädettiin ensimmäistä kertaa ilmastolaissa. Ilmastopaneelin toiminnasta säädettäisiin ensimmäistä kertaa asetuksen tasolla uuden ilmastolain nojalla. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä Suomen ilmastopaneelin kokoonpanosta, asettamisesta, toiminnasta, jäsenen toimikaudesta sekä palkkioista.

Tavoitteet
Ilmastopaneeliin liittyvän sääntelyn tarkentaminen valtioneuvoston asetuksella olisi tarkoituksenmukaista ja lisäisi ilmastopaneelin toiminnan läpinäkyvyyttä. Suomen ilmastopaneelin kokoonpanoon ja toimintaan liittyvät käytännöt ovat monelta osin vakiintuneet, ja asetus noudattelisi monelta osin vallitsevia käytäntöjä.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vimeistään 9.12.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto toimitetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/11293/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy. 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa asiantuntija Karin Cederlöf (karin.cederlof@gov.fi, 0295050010). 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

ilmastolaki

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus

Suomen ilmastopaneeli

Finlands klimatpanel