Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Statsrådets förordning om Finlands klimatpanel

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11293/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till förordning om Finlands klimatpanel.
Bakgrund

Den nya klimatlagen trädde i kraft 1.7.2022. Finlands klimatpanel har varit verksam sedan år 2011, och år 2015 stiftades det för första gången i klimatlagen om klimatpanelen. Med stöd av den nya klimatlagen ska man nu stifta om klimatpanelens verksamhet i statsrådets förordning. Med förordningen ges närmare bestämmelser om klimatpanelens sammansättning, tillsättande, verksamhet, mandattid för medlemmar och arvoden. 

Målsättningar
Det är ändamålsenligt att ge närmare bestämmelser om klimatpanelen med statsrådets förordning. Det ökar även transparensen i klimatpanelens verksamhet. Praxis som gäller panelens sammansättning och verksamhet har till många delar etablerats, och förordningen skulle följa den rådande praxisen. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ombeds skickas in senast 9.12.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten.  Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi. samt i statstrådets projektfönster (hankeikkuna). Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi. I utlåtandet bör nämnas diarienumret VN/11293/2022.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Mer information fås av sakkunnig Karin Cederlöf (karin.cederlof@gov.fi, 0295050010). 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LUT-yliopisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen akatemia    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

ilmastolaki

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus

Suomen ilmastopaneeli

Finlands klimatpanel