Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työ-ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021-2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta

Työ-ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021-2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM083:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää teiltä lausuntoa ehdotuksesta työ-ja elinkeinoministeriön asetukseksi päästökauppakaudelle 2021-2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta sekä maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin ja laitoksen toimintaa koskevien ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja todentamisesta.


 
Tausta
Päästöoikeuksien myöntäminen maksutta, jäljempänä päästöoikeuksien ilmaisjako, perustuu EU-tasolla harmonisoituihin sääntöihin. Pääperiaatteista säädetään päästökauppaa koskevassa direktiivissä ja useista yksityiskohtaisista säännöistä päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU)2019/331, jäljempänä komission ilmaisjakoasetus. Komission ilmaisjakoasetus on kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Päästöoikeuksien ilmaisjaon keskeisistä kansallisista periaatteista säädetään päästökauppalaissa (311/2011). Päästökauppalain 35 m §:ssä säädetään toiminnanharjoittajien velvollisuudesta tarkkailla päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyviä tietoja komission ilmaisjakoasetuksen mukaisesti sekä ilmoittaa päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan muutoksista, joilla on vaikutusta päästöoikeuksien ilmaisjaon määrään. Saman pykälä 4 momentin perusteella työ-ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja todentamisesta sekä päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvien tietojen tarkkailemisesta.

Ehdotetulla asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä päästökauppalain (311/2011) 35 m §:n sekä komission ilmaisjakoasetuksen (EU) 2019/331 nojalla päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvien tietojen tarkkailusta. Asetuksella säädettäisiin toiminnanharjoittajien velvollisuudesta tarkkailla maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyviä tietoja päästökauppaviranomaisen sähköisessä järjestelmässä hyväksytyn tarkkailumenetelmäsuunnitelman mukaan. Lisäksi asetuksella säädettäisiin menettelyt kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamisesta sekä yksinkertaistettujen vaatimusten soveltamisesta tiettyjen komission ilmaisjakoasetuksen nojalla tehtäviin laboratorioanalyyseihin.
  
 

 

Tavoitteet
Ehdotettu asetus olisi teknisluontoinen ja sillä tarkennettaisiin komission ilmaisjakoasetuksen säännöksiä tarkkailumenetelmäsuunnitelman muutoksesta sekä kevennetyistä tarkkailumenetelmistä ja yksinkertaistetuista vaatimuksista laboratorioanalyysejä varten. Asetuksella pyrittäisiin varmistamaan, että toiminnanharjoittajat tarkkailevat ilmaisjakoon liittyviä tietoja päästökauppaviranomaisen hyväksymän tarkkailumenetelmäsuunnitelman mukaan suunnitelmaan tehtyjen muutosten jälkeen. Lisäksi asetuksella on tarkoitus tarkentaa komission ilmaisjakoasetuksen säännöksiä luomalla selkeät menettelyt tiettyjen komission ilmaisjakoasetuksen sallimien kevennettyjen menetelmien ja yksinkertaistettujen laboratorioanalyysien soveltamisesta ja niiden edellytysten täyttymisen seurannasta päästökauppaviranomaisen antaman hyväksynnän jälkeen. Asetuksella säädettäisiin myös ehdoista, joiden nojalla toiminnanharjoittaja voi käyttää akkreditoimatonta laboratoriota. Esitetyillä säännöksillä varmistettaisiin, että toiminnanharjoittaja seuraavat kevennettyjen menetelmien sekä yksinkertaistettujen laboratorioanalyysien edellytyksiä vuosittain ja että säännöksiä sovellettaisiin yhdenmukaisesti kaikille laitoksille.
 
Linkit
Liitteet:

Luonnos_TEMasetus_Päästöoikeuksien ilmaisjakoon liityvien tietojen tarkkailusta 23102019.pdf - Luonnos 23.10.2019 Työ-ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021-2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta sekä maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin ja laitoksen toimintaa koskevien ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja todentamisesta

Muistioluonnos_TEMasetus_Päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailusta_23102019.pdf - Luonnos 23.10.2019 Perustelumuistio työ-ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021-2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta sekä maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin ja laitoksen toimintaa koskevien ilmoitettavien tietojen sisällöstä ja todentamisesta

Aikataulu
 Lausuntoaikaa pidennetty 11.11.2019 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään 11.11.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastaanottajia pyydetään kiinittämään huomiota asetuksen kiireellisyyden johdosta lyhennettyyn lausuntoaikaan.
Valmistelijat
Asiasta antaa lisätietoa erityisasiantuntija Emilie Yliheljo, puhelin 029 504 7201, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Enemi Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö    
ÅF-Consult Oy    
Asiasanat

päästökauppa