Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen

Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32537/2022

Vastausaika päättyy: 2.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriössä on käynnissä hanke valtionavustustoiminnan kehittämiseksi ja valtionavustusprosessin digitalisoimiseksi. Valtionavustushankkeessa toimii yritysjaosto, joka selvittää ja selkeyttää yrityksille ja muille taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille myönnettävien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta ja valtionavustuksiin liittyviä käytäntöjä.

Yritysjaosto on valmistellut selvityksensä perusteella raporttiluonnoksen yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämisestä. Valtiovarainministeriö pyytää siitä lausuntoja, jotka otetaan huomioon selvitystä valmisteltaessa ja raporttia viimeisteltäessä. Raportti julkaistaan valtiovarainministeriön julkaisusarjassa vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Tausta
Valtionavustustoimintaa kehitetään ja valtionavustusprosessia digitalisoidaan valtiovarainministeriön hankkeessa, jonka viides ja viimeinen vuosi päättyy 31.12.2023. Valtionavustushankkeen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta.

Tavoitteisiin päästään digitalisoimalla valtionavustusprosessia ja kehittämällä valtionavustustoimintaa yhteisen toimintamallin suuntaisesti valtionapuviranomaisissa. Valtionavustustoimintaa varten perustetaan kansallinen tietovaranto ja kehitetään siihen sisältyvät digitaaliset palvelut (Haeavustuksia.fi; Tutkiavustuksia.fi; Hallinnoiavustuksia.fi), jotka valtionapuviranomaiset ottavat käyttöön vaiheittain.

Yritysjaosto 

1. laatii kartoituksen yrityksille myönnettävien valtionavustusten muodostamasta kokonaisuudesta;

2. selvittää erityiskysymyksiä, jotka koskevat yrityksille myönnettäviä valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä ja jotka pitää ottaa huomioon valtionavustustoiminnan tietovarantoa valmisteltaessa;

3. osallistuu valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin ja sitä tukevien digitaalisten palvelujen ketterään ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen tuottamalla ratkaisuehdotuksia erityisesti yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvistä kysymyksistä; 

4. selvittää, mitä pohjatietoja yrityksistä voitaisiin tuottaa valtionavustusasioiden käsittelyyn automaattisesti ja miten valtionapuviranomaisten pitäisi ottaa pohjatiedot huomioon valtionavustustoiminnassaan;

5. selvittää mahdollisuudet kehittää ja yhdenmukaistaa valtionapuviranomaisten käytäntöjä, jotka liittyvät yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin ja laatia asiaa koskeva esitys.

Yritysjaoston toimikausi alkoi 1.1.2023 ja se päättyy suunnitellusti 31.10.2023.  
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada asiantuntijapalautetta selvityksen valmistelua ja raportin viimeistelyä varten. Palautetta pyydetään sekä valtionapuviranomaisilta että valtionavustusten hakijoilta ja saajilta sekä niiden edustajilta, kuten järjestöiltä. Raporttia ja siinä tehtyjä ehdotuksia hyödynnetään valtionavustustoiminnan kehittämisessä ja valtionavustusprosessin digitalisoinnin jatkamisessa. Sen lisäksi kehittämisehdotuksia on tarkoitus viedä käytäntöön valtionapuviranomaisten kanssa.

Raporttiluonnoksessa kuvataan valtiontuen, yritystuen ja valtionavustuksen käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita sekä yrityksille myönnettävien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta. Raporttiluonnoksessa tunnistetaan valtionavustuslain muutostarpeita, käydään lävitse valtionavustusten suunnittelua ja arviointia, pohditaan valtionapuviranomaisten välisen tiedonvaihdon helpottamista sekä kartoitetaan tietovarantoja. 

Raporttiluonnoksessa ei esitetä muutoksia esimerkiksi valtiontuen suuntaviivoihin tai valtiontukisääntöihin eikä raporttiluonnoksessa oteta kantaa yritystukien kohdentamiseen. 

Lausuntoja pyydetään erityisesti yritysjaoston tekemistä kehittämisehdotuksista, joiden tarkoituksena on yhtenäistää hallinnon menettelyjä, lisätä asiakaslähtöisyyttä ja keventää valtionavustusten hakijoiden ja saajien hallinnollista taakkaa ja työmäärää. Kutakin kehittämisehdotusta perustellaan sitä käsittelevässä luvussa, minkä lisäksi kehittämisehdotukset kootaan yhteen raporttiluonnoksen seitsemänneksi luvuksi. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa kehittämisehdotusten tarkoituksenmukaisuuteen ja toteuttamiskelpoisuuteen.
Linkit

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen (valtionavustushanke)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM157:00/2022 - Valtionavustushankkeessa toimiva yritysjaosto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/valtionavustuspalvelut/ - Valtionavustustoiminnan tietovaranto ja siihen sisältyvät palvelut

Liitteet:

Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen -raporttiluonnos.pdf - Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen -raporttiluonnos

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu 8. päivänä syyskuuta 2023. Raporttiluonnosta koskeva lausunto pyydetään antamaan viimeistään 2. päivänä lokakuuta 2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä sen valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm(at)gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/32537/2022.

Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa, ja lausuntopyyntöä saa jakaa vapaasti eteenpäin. 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa. 
Valmistelijat
Lisätiedot

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö
puh. 0295 160 197
mikko.lehtonen(at)gov.fi

Raporttiluonnoksen valmistelleen yritysjaoston kokoonpano

Hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja
Erityisasiantuntija Konsta Luukka, liikenne- ja viestintäministeriö
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö
Erityisasiantuntija Anu Häkli, ympäristöministeriö
Asiantuntija Sari Gyllenbögel, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen, Ruokavirasto
Erityisasiantuntija Pekka Kouhia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Erityisasiantuntija Ulla Suomela, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Marita Virtanen, valtiovarainministeriö
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus     
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan unionin sisäasioiden rahastot    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Perheyritysten liitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennerahastot    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen startup-yhteisö    
Suomen yrittäjät    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Yritystukineuvottelukunta    
Asiasanat

valtiontuki

valtionavustus

Hallinnon kehittäminen

yritystuki

yritykset

valtionavustukset

hallintopolitiikka