Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10683/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa.
Tausta
Asetuksella säädettäisiin ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen fossiilisten öljylämmitysjärjestelmien poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen annettavasta avustuksesta. Avustuksen myöntämisen ehdot olisi tarkoitus pitää samana kuin vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion momentissa 35.20.56 Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi on esitetty. Avustuksen myöntämiseen sovellettaisiin yleislakina valtionavustuslakia (688/2001), jonka 8 §:n nojalla tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä annetaan valioneuvoston asetuksella. Asetusehdotus toteuttaisi hallitusohjelman tavoitetta toimenpidekokonaisuuden toteuttamisella joka tukee hiilijalanjäljen pienentämistä asumisessa, olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista sekä tukisi päästöttömään lämmöntuotantoon siirtymistä.  
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.5.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
 
Valmistelijat
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, puh. 0295 250 114 ja erityisasiantuntija Kirsi White 0295 250 264, etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Fingrid Oyj    
Ilmastopaneeli    
Isännöintiliitto ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kauppapuutarhaliitto ry    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
ProAgria keskusten Liitto    
Puolustusministeriö    
Puutarhaliitto ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen Yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

valtionavustus

öljylämmitys

pientalot