Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lausuntopyyntö virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30101/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoja rikosoikeudellisen virkavastuun nykytilaa ja yleisiä kehittämistarpeita koskevasta arviomuistiosta sekä virkarikossääntelyn kehittämistarpeita koskevasta selvityksestä.
 
Tausta
Oikeusministeriössä virkatyönä laaditun rikosoikeudellisen virkavastuun nykytilaa ja yleisiä kehittämistarpeita koskevan arviomuistion (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2024: 2) tarkastelun kohteena ovat rikoslain 40 luvun virkarikossäännökset, rikoslain ulkopuoliset rikosoikeudelliset virkavastuusäännökset, rikoslaissa säädetty korotettu rikosoikeudellinen virkamiessuoja ja eräät rikoslain yleisen osan säännökset.
Arvioinnin taustalla ovat olleet virkavastuuseen vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset ja eduskunnan sote-uudistuksen yhteydessä hyväksymä lausuma. Arviomuistion johtopäätöksenä on, että virkarikossäännökset eivät täysin vastaa nykyhetken tarpeita.

Matti Muukkosen laatimassa virkarikossääntelyn kehittämistarpeita koskevassa selvityksessä (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2024: 1) tarkastellaan virkavastuujärjestelmää ja erityisesti virkarikoksia koskevaa sääntelyä. Ehdotuksena on muun muassa, että määrittelyjä siirrettäisiin rikosoikeudellisesta sääntelystä hallinto-oikeudelliseen sääntelyyn.
 
Tavoitteet
Rikosoikeudellisten virkavastuusäännösten arviointihankkeeseen liittyvä sidosryhmäkuuleminen (OM060:00/2021)
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.4.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rikosoikeudellisen virkavastuun nykytilaa ja yleisiä kehittämistarpeita koskevasta arviomuistiosta ja virkarikossääntelyn kehittämistarpeita koskevasta selvityksestä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön 15.4.2024 klo 16.15 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelun verkkosivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Lisätietoa lausuntopalvelu.fi-palvelun käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. VAHVA-ministeriöitä pyydetään viemään lausuntonsa VAHVAan asialle VN/30101/2021.

Lausunto on mahdollista antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto oikeusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.om(at)gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/30101/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.  

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä eikä annetuista lausunnoista
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä:

lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, jussi.matikkala@gov.fi    puh 0295 150 486

 
Jakelu:
Akava ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Ihmisoikeusliitto ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JHL    
JUKO    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori em. Olli Mäenpää    
Professori em. Pekka Viljanen    
Professori em. Raimo Lahti    
Puolustusministeriö    
SAK    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tdk    
Transparency International Suomi ry    
Tuomariliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun Hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi, Yhtk, KT, OT tdk    
Asiasanat

Julkinen hallinto

rikosoikeus

julkisyhteisöt

virkavastuu

virkavelvollisuudet

virkarikokset

julkinen valta

julkinen hallintotehtävä